דיווח לרשות

·         תאור כמותי של מספר הדיווחים המועברים לרשות לפי סוגם. כמה דיווחים בחודש?

·         מהי הפעולה הבולטת המדווחת?

·         כיצד מתבצע הדיווח לרשות (הצגת מבנה דיווח);

·         באיזה תדירות מקבל  קצין הציות את הדיווחים האובייקטיבים ובאיזה תדירות הוא בודק שאין דברים חריגים? אם מתגלה דבר חריג, האם מתבצע גם דיווח סובייקטיבי?

·         האם יש אפשרות לפקיד הקצה להתערב בדיווח האובייקטיבי?

·         תאור שרשרת הסמכויות במקרה של דיווח סובייקטיבי;

·         האם לקצין הציות גישה לכל החשבונות? האם יש לו שיקול דעת מוחלט להעביר מידע סובייקטיבי או לגנוז?

·         האם קיים תיעוד להחלטות ולאיסוף חומר נלווה בנושא דיווח סובייקטיבי. כמה דיווחים דווחו לאחראי וכמה דווחו לרשות?

·         האם נתבקשו דיווחים משלימים?

·         האם דווחו מקרים מסוימים למשטרה ולארגון ישראל?

·         בדיקה מדגמית של פעולות שבוצעו בכל סוגי החשבונות החל מ- 17 בפברואר 2002;

·         בדיקת דיווח עבור הפקדות או משיכות מזומנים בסכום שווה ערך או מעל ל-50,000 ₪;

·         בדיקת יתרות סוף יום בחשבונות נאמנות;

·         האם בוצעו העברות של-200,000 ₪ לפחות והאם דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון;

·         בדיקת הלוואות כנגד בטחונות offshore או בטחונות בחשבונות שהופקדו בהם כספים מלקוחות בסיכון? 

·         בדיקת דיווח עבור העברות יבוא/יצוא מעל 1,000,000 ₪;