הלוואות

 •   פירעון מוקדם של הלוואה במזומן.
 •   הימנעות ממסירת מידע אודות מטרת ההלוואה ומקור הכספים להחזרתה.
 •   הבטחונות להלוואה הם הפקדות מזומנים או חשבון Offshore.
 •   סכומי ההלוואה מועברים לחו"ל ללא סיבה נראית לעין.

סחר חוץ

 •   הלקוח נמנע מהצגת מסמכים המעידים על משלוחים או שירותים.
 •   מסמכי העסקה (בייחוד חשבוניות) נראים חשודים, לא תקינים או בסכומים מנופחים או מופחתים.
 •   התשלומים עבור הסחורות מתבצעים אל או מאת חברות במקלטי מס או במדינות בסיכון גבוה (כגון NCCT).
 •   העסקאות מורכבות במיוחד ואינן הגיוניות.
 •   הלקוח נמנע מלזהות את המוטבים.
 •   העסקאות אינן דומות לעסקאות קודמות של הלקוח.
 •   הסחורות או השירותים אינם תואמים את התחום העסקי של הלקוח.

 

בנוסף ייבדק זיהוי פעילויות בנקאיות חשודות כבלתי רגילות על פי צו איסור הלבנת הון לתאגידים ארגוניים:

 

 •   פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 8;
 •   נראה שבעל החשבון מנהל את החשבון בעבור אחר, בלי שהצהיר על כך;
 •   פעילות שבעטיה החליט התאגיד הבנקאי לסגור את החשבון ממניעים של איסור הלבנת הון;
 •   פעילות שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון שהוכרז כהתאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום) 1945.
 •   שימוש תדיר, בלא סיבה נראית לעין, בכספת המצויה בתאגיד הבנקאי, על ידי מספר רב של אנשים;
 •   פעילות הנראית כחסרת היגיון עסקי או כלכלי, בהתייחס לסוג החשבון או לדרכי התנהגותו של הלקוח;
 •   פעולה בחשבון, בהיקף מהותי, באמצעות מיופה כוח, שאינו רשום בחשבון כמורשה חתימה;
 •   מספר פעולות בחשבון שבהן, בלא סיבה נראית לעין, כספים וניירות ערך נמשכים סמוך לאחר שהם מופקדים, שלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל;
 •   העברה בסכום מהותי מהארץ לחוץ לארץ ולהפך, כאשר הצד האחר לעסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם או במספר חשבון;
 •   העברה בסכום מהותי מהארץ לחוץ לארץ ולהפך, כאשר הצד האחר לעסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם או במספר חשבון;
 •   היקף פעולות יוצא דופן או שינוי משמעותי ביתרת חשבון, בלא סיבה נראית לעין;
 •   מספר פעולות בחשבון לאותו יעד או מאותו מקור, בלא סיבה נראית לעין;
 •   הפקדות מרובות, בלא סיבה נראית לעין, על ידי אדם שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה.
 •   אי הצגה לפירעון של שיק בנקאי מעל 12 חודשים לאחר הוצאתו;
 •   ניהול מספר חשבונות בתאגיד הבנקאי, שאינו מתיישב עם פעילות הלקוח;
 •   רכישת מזומן, המחאות נוסעים, שטרות למוכ"ז או אמצעי תשלום אחר, שלא באמצעות חשבון, בתדירות גבוהה;
 •   העברות שוטפות ממדינות שאינן משתפות פעולה במלחמה בהלבנת הון, לפי רשימה שמפרסם ארגון ה-FATF  והעברות אליהן;
 •   הצהרה לצורך פטור מדיווח לפי סעיף 10(2), שנחזית לבלתי נכונה.