בדיקת מסמכים

מסמכי ההתקשרות:

 

בדיקה מדגמית של מסמכי החשבונות שנפתחו החל מכניסת הצו ותקנה 411 לתוקף:                  

·         בדיקה שמצורפים עותקים של מסמכי הזיהוי של הלקוח, מיופה הכוח, נהנים ומי שפתח את החשבון;

 

·         בדיקה שמצורפים פלטי אימות נתוני הזיהוי ממרשם האוכלוסין - של מסמכי הזיהוי של העמית, מיופה הכוח, מי שפתח את החשבון;

 

·         בדיקה שאכן בוצעה סריקה מול רשימות שחורות (PEP וגופי טרור);

 

·         בדיקה שמצורפת הצהרה של הלקוח;

 

·         בדיקה מדגמית של סיכומי שיחות היכרות פנים אל פנים עם הלקוח;

 

·         בדיקת מסמכי חשבונות נאמנות, עמותות, אגודות וכו' על פי הצו והוראה 411. 

 

מסמכים בעת ביצוע פעולות ושינויים:

·          בדיקה כי נדרשו מסמכי זיהוי ובוצע אימות במרשם האוכלוסין בעת ביצוע פעולות על-ידי מיופה כוח ובעת הוספת מיופה כוח/נהנה/בעלים בחשבון.

 

 ·      בדיקה כי בפעולות מזומן שסכומן מעל הסכומים שבצו ובהוראה 411 ושמבצען אינו רשום כלקוח/מיופה כוח/נהנה, נדרשו מסמכי זיהוי ואומתו פרטי הזיהוי.