הכשרת עובדים

·     האם קיימת תוכנית הדרכה לעובדי הארגון, באשר לחובות על-פי החוק והצווים ובאשר לדרכי ונהלי העבודה;

 

·     האם כל העובדים הרלוונטיים ופקידי הארגון תודרכו כנדרש בהוראות החוק והצווים, בנהלים ופרוצדורות פנימיים, במערכות מחשוב, דוגמאות לעסקאות חשודות וכדומה;

 

·              האם קיימת הדרכה ספציפית לעובדים בתחומים השונים:

 

            Ü      שירות לקוחות;

                               Ü      פתיחת חשבונות;

 

                                Ü      תפעול Back Office (כגון חדר עסקאות);

  

                               Ü      סחר חוץ;

                               Ü      הלוואות;

                               Ü      בנקאות פרטית;

                               Ü      העברות; 

                              Ü      קופה; 

                              Ü      ניירות ערך; 

                             Ü      בנקאות קורספונדנטית (מחלקת בנקים חו"ל).

·              האם הנושא שולב בהדרכת עובדים חדשים בארגון. לצרף תוכנית הדרכה.

·              בדיקת תוכנית ההדרכה: 

Ü       רקע תורתי על הלבנת הון;

Ü       הצגת דרישות החוקים, הצווים והתקנות אליהם כפוף המוסד;

Ü       הצגת השפעת חוקים וצווים אלה על הארגון ועל התהליכים בו;                                                                

Ü       התפקידים ותחומי האחריות של העובדים המודרכים (זהו החלק הנרחב בהדרכה, שכולל את אופן מילוי החובות שבחוק כגון חובת זיהוי ואימות לקוחות, חובת הדיווח וחובת שמירת המסמכים);

 Ü       הצגת פעולות חשודות ("נורות אדומות") וניתוח מקרים מהמציאות.

·              האם נערכת בחינה בסיום ההדרכה?

·              בדיקה מדגמית של ידע בנושא בקרב הפקידים. 

חשבונות קיימים

·        אילו צעדים נקט הארגון  על מנת להשלים מידע לגבי לקוחות קיימים;

·         האם המידע הושלם?