חברי ועדת חוק, חוקה ומשפט בכנסת אישרו אתמול (30.11.09) טיוטת הצעת חוק חדשה לתיקון חוק איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התש"ע-2009.

התיקון המוצע מבקש להוסיף לתוספת הראשונה בחוק עבירות מקור חדשות, במטרה להחיל את ההסדרים בחוק איסור הלבנת הון גם על עבירות אלו ועל רכוש ורווחים שיושגו באמצעות עבירה על עבירות אלו.

עבירות המקור אותן מציעה הצעת החוק להוסיף לתוספת הראשונה הן:

עבירה של שוד ים - סעיף 169 לחוק העונשין

הוספת עבירה זו לרשימת עבירות המקור נדרשת, כך נטען, על מנת לאפשר שיתוף פעולה בינלאומי במאבק בפשיעה בתחום זה. בדברי ההסבר נטען, כי גם לגבי מקרים של שוד ים שאינם, לכשעצמם, קשורים למדינת ישראל, ישנה חשיבות להוספת העבירה לתוספת, שכן הון מולבן שמקורו בעבירות שוד ים שהתרחשו בעולם, יכול שיתגלגל לשטחי מדינת ישראל.

עבירה של קבלת כספי תיווך מעובד זר - ס' 80(ב) ו-(ג) לחוק שירות התעסוקה

בדברי ההסבר נאמר, כי מדובר בעבירה הנלוות פעמים רבות לעבירות של עבדות, סחר בבני אדם ועבודת כפיה. בשל טיב המעשה, המעורבות של גורמים עבריינים והיקף הכספים הגבוה המתגלגל בעבירה זו, מוצע להוסיפה באופן קבוע כעבירת מקור. עוד נטען, כי מדובר בעובדים התלויים במתווכים כמספקי עבודה ולכן מהווה התופעה מקרה קונקרטי של עושק המהווה כבר כיום עבירת מקור.

עבירות מתחום ההגנה על הסביבה (שימוש במקרקעין בלא היתר, עבירות הקשורות לסילוק והובלת פסולת, להפעלת תחנות דלק וגז ועוד)

עפ"י דברי ההסבר, העבירות המוצעות – עבירות הקשורות לכריית חולות שלא כדין, סילוק פסולת שלא כדין וניהול תחנות דלק ותחנות גז פיראטיות – מהוות, על פי המידע שהובא למשרד המשפטים על ידי המשטרה והמשרד לאיכות הסביבה, מוקד של עבריינות חמורה, ומהווה מקור לרווחים גדולים. הוספת עבירות אלו לתוספת הראשונה, כך נטען, תעניק כלי חשוב נוסף למאבק בפשיעה החמורה.

לגבי עבירות מתחום הגנה על הסביבה צוין בנוסף, כי המלצת ארגון ה-FATF היא כי יש לראות גם עבירות של איכות הסביבה כעבירות מקור לעניין איסור הלבנת הון, והעדרן של עבירות אלו כעבירות מקור בישראל, צוין גם בביקורת של ארגון ה-Moneyval שנערכה לאחרונה לגבי ישראל.

פורסם 2009-12-01