Austrac, היחידה האוסטרלית למודיעין פיננסי, הודיעה אתמול על קבלתו של הסכם (Unforceable Undertaking)מול נציגותה האוסטרלית של חברת העברות הכספים ברשת PayPal, בנושא תיקון כשלים במדיניות הציות ומניעת הלבנת הון בחברה.

עפ"י ההסכמה שהושגה בין PayPal אוסטרליה ל-Austrac, התחייבה payPal האוסטרלית לתקן כשלים ולבצע מספר צעדים בנושא מניעת הלבנת הון עד מאי 2010. הסכמה זו השוגה בתום מחלוקת של למעלה משנה וחצי וביקורת מצד Austrac על התנהלותה של PayPal ורמת עמידתה בחוק האוסטרלי למניעת הלבנת הון (The Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.

ב- Austrac ציינו כי החוק החדש יחסית שנכנס לתוקפו במהלך 2007, מחייב מוסדות פיננסיים מסוגים שונים ליישם גישה מבוססת סיכון וסקר סיכונים, על מנת להעריך את מידת הסיכון לגבי לקוחות, מוצרים ושירותים מסוימים. חברת PayPal האוסטרלית התחייבה במסגרת ההסכם לחזק ולעבות את המערכות הקיימות והנהלים הקיימים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, וכן לבצע וליישם סקר סיכונים בחברה. כמו כן, התחייבה PayPal לבצע סקר וביקורת חיצונית לבדיקת עמידתה בחוקים וברגולציות ולהעביר את תוצאותיו, המלצותיו ומסקנותיו ל-Austrac.

בעבר נמתחה ביקורת מצד Austrac על PayPal בנושא חשבונות שהפעילות בהם אינה עולה על סך 1000 דולר (העברות אלו מהוות נתח גדול מפעילות PayPal), בשל כך שאמנם לא נדרשו בחשבונות בסכומים אלו בדיקות אימות ובדיקות נאותות נרחבות, אך זאת בתנאי שחשבונות אלו אינם חשבונות בסיכון ונבדקו ככאלה. לדברי Austrac לא בוצעו מספיק מעקבים, סיווגים ובדיקות סיכונים לגבי חשבונות אלו, למרות הסיכונים הקיימים. וחברת PayPal התייחסה להנחיות לגבי חשבונות אלה כפטור מסוים מפעילות מעקב ובדיקת סיכונים.

פורסם 2009-11-24