בבית משפט השלום באילת התקבל לאחרונה (05.11.09) פסק דין בעניינה של חברת אלאקצא אלמובארק שהוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת ע"י משרד הבטחון באוגוסט 2008. בית המשפט קבע בפסק דין זה כי חברה או אגודה שהוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת, אינה יכולה לפעול במישור המשפטי האזרחי ולהגיש תביעה ובקשה לסעד זה או אחר, כיוון שלאחר הכרזתה ולאחר דחיית ערעורה על ההכרזה, היא בבחינת ישות משפטית בלתי חוקית ולפיכך נעדרת כשירות לביצוע כל פעולה משפטית ועל תביעתה להידחות על הסף.

חברת אלאקצא אלמובארק בע"מ הוכרזה כאמור כהתאחדות בלתי מותרת באוגוסט 2008, וערעורה כנגד ההכרזה נדחה. החברה הגישה תביעה נגד עיריית אילת וביקשה צו מניעה נגד הרחבת בית הקברות באילת עקב גילוי עצמות אדם במקום. עיריית אילת הגישה בתגובה בקשה למחיקת התביעה על הסף עקב הכרזת החברה כהתאחדות בלתי מותרת.

השופט עדן קבע אינו מקבל את טיעוני עיריית אילת במלואם, אך מחליט לדחות את התביעה על הסף בעקבות איזון בין מספר שיקולים, לרבות הכרזתה של החברה כהתאחדות בלתי מותרת. השופט נימק וטען כי: "התוצאה האופרטיבית של הכרזת חבר בני אדם כהתאחדות בלתי מותרת, הינה כי גוף זה אינו יכול בפועל לנהל הליך משפטי אזרחי. יובהר כי אין הדברים מתייחסים לניהול הליך משפטי באשר לעצם ההכרזה. משהוכרז גוף כאמור, כל פעולה במסגרתו או עבורו, לרבות ביצוע עבודה או מתן שירות, הינם עבירה פלילית לפי סעיף 85 לתקנות ההגנה. אין מי אשר רשאי לבוא ולטעון בשמו, ואין מי אשר רשאי לייצגו."

פסק הדין מביא הלכות קודמות ופרשנות בפסיקה קיימת להשלכותיה של הכרזה כהתאחדות בלתי מותרת, וכמו כן מנתח פסק הדין את הרציונל שעומד מאחורי ההכרזה והאינטרס המוגן באמצעות מנגנון זה לעומת זכויות כגון זכות הקניין וחופש ההתאגדות.

לדברי השופט עדן: "בהיעדר יכולת לייצג גוף שהוכרז כאמור או לפעול מכוחו, נפגעת גם זכות הגישה לערכאות, אשר שלילתה פוגעת בזכות לאכוף זכויות אחרות, באשר נמנעת מהנפגע האפשרות להביא ענינו בפני בית המשפט ולקבל סעד מתאים להגנה עליהן. נמצא כי הפגיעה בזכות הגישה לערכאות, הנגרמת בשל תוצאתה האופרטיבית של הכרזה כאמור, מאיינת את אפשרותו של הגוף המוכרז, להגן על זכות, ככל שקיימת לו, ולקבל סעד, ככל שהוא זכאי לו. תוצאה זו קשה, אך אני סבור כי היא עומדת במבחנים החוקתיים האמורים, בשים לב לתכלית שבבסיס הליך ההכרזה, והמטרות עליהן הליך זה נועד להגן... משהוכרז חבר בני אדם כהתאחדות בלתי חוקית, על פי תקנות ההגנה, הרי שאין בית משפט השלום יכול לקיים הליכים בתובענה למתן סעד על ידי גוף כאמור. משלא יכול חבר בני אדם להחזיק ברכוש, משלא יכול אדם להחזיק במשרה במסגרתו, ומשלא יכול אדם לפעול מטעמו או כנציגו, לא ניתן לקיים הליך אזרחי המחייב הגשת כתבי טענות, הליכים, עדויות וככלל כל הפעולות הכרוכות בו."

בש"א 1571/08 עיריית אילת נ' חב' אלאקסא אלמובארק בע"מ

פורסם 2009-11-12