רשות המסים פרסמה היום (19.08.09) מסמך המסכם את החלטות הועדה להטלת עיצום כספי במחצית השניה של שנת 2008. המסמך מפרט מקרים הקשורים בהפרת חובת הדיווח על הכנסת כספים לארץ עפ"י סעיפים 9 ו-10 לחוק איסור הלבנת הון.

באחד המקרים המצוינים במסמך זה, דנה הועדה במקרה בו נתפס אדם במסלול הירוק בנתב"ג כשברשותו 250,000 אירו, עליהם לא דיווח. לאחר חקירה הודה אותו אדם כי חתנו ביקש ממנו להעביר את הכספים לארץ מבלי לדווח והזהיר אותו כי אם ייתפס, יילקח לחקירה ויוטל עליו קנס. בסופו של הדיון החליטה הועדה להטיל עליו קנס בסך 750,000 ש"ח, לאחר שלא הצליח לנמק בצורה סבירה והגיונית למה מיועד הכסף ומה מקורו.

עפ"י סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מי שנכנס לארץ וברשותו מעל ל-90 אלף שקל במזומן או בהמחאות נוסעים, חייב בדיווח.

בנתב"ג, כאשר נכנס אדם למסלול הירוק, הוא נחשב כמי שמצהיר שאין לו על מה לדווח, כך שאם נתפס וברשותו סכומים החייבים בדיווח, הוא עובר למעשה עבירה פלילית. החוק קובע בתקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), התשס"א - ‎2001, בסעיף 2 (ב), כי מי שעובר במסלול הירוק כשעמו כספים, כמוהו כמי שלא דיווח על הכספים.

החוק לאיסור הלבנת הון קובע שני מסלולי ענישה למי שעובר על חובת הדיווח – ענישה פלילית וענישה מנהלית.

סעיף 10 לחוק איסור הלבנת הון קובע כי המפר חובת דיווח (כאמור בסעיף 9), דינו מאסר לשישה חודשים, או קנס הקבוע בסכום הקבוע בחוק העונשין או פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליו, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

כאשר נתפס אדם עם סכומי מזומנים עליהם לא דיווח, מוסמך פקיד המכס לחלט את הכספים מיידית עד שיוחלט אם יוגש כתב אישום פלילי או עיצום כספי. מכאן ואילך, יכולה להתפתח החקירה לכדי כתב אישום פלילי עם עונש מאסר וקנס כספי עפ"י סעיף 10 או סעיף 3(ב) לחוק, או שיינקטו נגדו אמצעים מנהליים בדרך של הטלת עיצום כספי ע"י ועדת העיצומים לפי סעיף 15. גובה העיצום הכספי בהליך מנהלי יכול להגיע עד פי חמישה מהסכום שלא דווח. 

פורסם 2009-08-19