ה-OFT, המשרד למסחר הוגן בבריטניה (The Office of Fair Trading), פרסם לאחרונה מסמך הנחיות לגופים אשר חייבים ברישום עפ"י הרגולציות החדשות למניעת הלבנת הון, ואשר מצויים תחת פיקוח משרד זה.

בדצמבר 2007 נכנסו לתוקפן התקנות החדשות למניעת הלבנת הון (Money Laundering Regulations 2007), אשר מיישמות את הדירקטיבה השלישית של האיחוד האירופאי במלואה. בין היתר הוטלו במסגרת התקנות החדשות חובות זיהוי לקוחות, בדיקות נאותות ודיווח על סקטורים חדשים ובעלי מקצועות חופשיים כגון רואי חשבון, עורכי דין וסוכני נדל"ן.

במסגרת תקנות אלו מפקח ה-OFT על שני סקטורים החייבים בזיהוי ודיווח עפ"י התקנות, ועבורם פורסם מסמך ההנחיות החדש. הסקטורים המדוברים הם סוכני נדל"ן, כהגדרתם בחוק (Estate Agents Act 1979) וכן מוסדות פיננסיים העוסקים במתן אשראי צרכני (Consumer Credit Financial Institutions), אשר אינם מצויים תחת פיקוח ה-FSA ואינם נותני שירותי מטבע (MSB) תחת פיקוח ה-HMRC.

מסמך ההנחיות מפרט עבור שני סקטורים אלו מהם הליכי ההרשמה, מי חייב ברישום ומהם התנאים לאישור או שלילת רישום כאמור.

פורסם 2009-08-04