AUSTRAC, היחידה למודיעין פיננסי, אשר מרכזת את הדיווחים ממוסדות פיננסיים וגורמים נוספים  באוסטרליה, פרסמה את דו"ח הטיפולוגיות השנתי בנושא הלבנת הון.

המסמך מכיל 42 טיפולוגיות בנושא הלבנת הון ומימון טרור, אשר מתארות מקרים וחקירות שטופלו, ואשר נחשפו כתוצאה מדיווחים על פעולות בלתי רגילות והצלבות מידע בין רשויות האכיפה השונות באוסטרליה. בין היתר, עוסקות הטיפולוגיות במקרים של הלבנת הון אשר קשורים במסחר, הימורים בלתי חוקיים, סחר בסמים, הונאה, זיוף, שימוש באנשי קש וחברות קש, שימוש בנותני שירותי מטבע, ועוד.

במספר מקרים המתוארים בדו"ח עשו מלביני הון שימוש בחשבונותיהם של סטודנטים, במטרה להסוות ולפצל העברות כספים שמקורם בפעילות בלתי חוקית. באחד המקרים הועברו לחשבונו של סטודנט אוסטרלי כ-100,000 דולר, כביכול מקרוב משפחה, וזאת לאחר שהפעילות בחשבונו של הסטודנט היתה מנימלית ובסכומים נמוכים יחסית. מיד לאחר ההפקדה נמשכו הכספים והועברו באמצעות המחאה לחברה אחרת. בעקבות דיווח על פעילות בלתי רגילה, נחשפה רשת שהעבירה את הכספים, שמקורם בעבירות גניבת זהות, ממדינות כמו ירדן ופרו לחשבונות פרטיים באוסטרליה וביניהם חשבונו של אותו סטודנט. במקרה נוסף שיתף פקיד בנק אוסטרלי פעולה עם מלבין הון וסייע לו לפתוח חשבונות בנק לחמישה סטודנטים זרים על מנת שהכספים אותם ביקש להלבין יפוצלו ויופקדו לחשבונות אותם סטודנטים במטרה להימנע מסף הדיווח.

במקרה נוסף אשר מתואר בדו"ח דיווח בנק על לקוח אשר משתמש בתושבי חוץ על מנת לבצע פעולות בשמו בחשבון. הבנק דיווח כי אותו לקוח מבצע העברות רבות מידי חודש ליעדים בדרום מזרח אסיה. רוב ההעברות מסתכמות בכ-9000 דולר, ככל הנראה במטרה להימנע מסף הדיווח. לאחר שבמהלך חודש אחד בלבד העביר הלקוח כ-150,000 דולר בהעברות מפוצלות בסך 9000 כל אחת, התבצע דיווח לגביו ל-AUSTRAC ובסופה של חקירה והצלבת נתונים התגלה כי אותו לקוח שייך לרשת סחר בסמים אשר מעבירה את רווחיה לחשבונות זרים מעבר לים.

פורסם 2009-06-30