הרשות לניירות ערך בארה"ב, ה-SEC, הודיעה כי הגיעה להסדר עם חברת E-Trade Financial Corp, חברה למסחר בורסאי מקוון, לפיו תשלם E-Trade קנס בסך מיליון דולר, בשל הפרת חוקי מניעת הלבנת הון ואי קיום חובות זיהוי ודיווח ע"י שתי חברות בבעלותה - E*Trade Clearing LLC ו- E*Trade Securities LLC.

במסגרת חקירה נגד שתי החברות נמצא כי בשנים 2003-2005 הפרו שתי החברות את חוקי ה-BSA ולמרות שהטמיעו בתאגיד מדיניות זיהוי לקוחות, לא זוהו כנדרש כ-65,000 לקוחות במהלך תקופה זו.

במסגרת ההסדר שהושג בין ה-SEC לבין חברת E*Trade, מתחייבת החברה, בנוסף לתשלום הקנס, לפנות ליועץ חיצוני, אשר יבצע ביקורת וסקירה מקיפה של תהליכים ונהלים בתאגיד, וימליץ אילו צעדים יש לנקוט לצורך תיקון הכשלים ויישום מלא של מדיניות זיהוי לקוחות. כמו כן, תישאר E*Trade תחת פיקוח ולא תהא רשאית לסיים את עבודתה מול היועץ החיצוני בטרם תקבל את אישור הועדה המפקחת ברשות לניירות ערך ובטרם תוודא הרשות כי ננקטו כל הצעדים הדרושים לתיקון הליקויים.

פורסם 2008-07-31