רשות ניירות ערך פרסמה היום (21.01.20) את דו"ח הוועדה לקידום ומיסוד שווקים דיגיטליים בישראל. הוועדה הוקמה ע"י הרשות במטרה לבחון מגמות וכיווני פעולה בתחום השווקים הפיננסיים, להגדיר את המסגרת הרגולטורית הנדרשת למיסודם של שווקים דיגיטליים בישראל, ולהמליץ על מתווה מדיניות ביחס לשחקנים הרלבנטיים בשווקים אלה. 

במסגרת דיוניה, הוועדה התמקדה בפלטפורמות להנפקה, למסחר ולסליקה של ניירות ערך העושות שימוש בטכנולוגיית הרישום המבוזר (Distributed Ledger Technology - DLT), על מאפייניה השונים, כגון שימוש בטוקנים וחוזים חכמים. 

עמדת הוועדה היא שבטכנולוגיית ה- DLT טמון פוטנציאל לקידום שוק ההון הישראלי, ושהטמעת הטכנולוגיה עשויה להביא לצמצום עלויות מסחר ללקוחות הקצה, להפחתת סיכונים שיטתיים למשק, לסביבה טכנולוגית שתעודד חדשנות פיננסית ולהנגשת שוק ההון לסוגי חברות שנמנעו עד כה לעשות שימוש בשוק ההון הציבורי לצרכי מימון, כגון עסקים קטנים ובינוניים. בהקשר זה, חברי הוועדה סבורים כי הערך המוסף הגדול ביותר שיכול לנבוע מהשימוש בטכנולוגיית ה-DLT בשוק ההון הוא בתחומי תשתיות ההנפקה, הרישום והסליקה, וזאת לאור יכולותיה לאמת ולעדכן מידע הנגיש לצדדים רבים בו זמנית באופן מהיר, יעיל ואמין.

בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור, הוועדה מציינת כי לאור האפשרות הטכנולוגית לצמצם מתווכים פיננסיים ולשנות את מאזן התפקידים בין הבורסה לחברי הבורסה, ראוי לבחון את הרחבת תחולת חוק איסור הלבנת הון לגבי מודלים נוספים של פלטפורמות מסחר. עוד נכתב, כי על הרגולטורים לוודא שהחקיקה בתחום תחול גם על גורמים חדשים בשוק או גורמים קיימים אשר החוק אינו חל עליהם כיום, לנוכח שינוי פעילותם. נוסף על כך, מודגש כל מיזם שיעסוק בתחום השווקים הדיגיטליים נדרש לעצב את שירותיו באופן שיוכל לציית לחובות איסור הלבנת הון. 

בנוסף לדו"ח, רשות ניירות ערך פרסמה קול קורא, שבו הוזמנו חברות בתחום להציג הצעות להקמת פלטפורמות דיגיטליות למסחר בניירות ערך. החברות הוזמנו להעלות סוגיות רגולטוריות בנוגע לקידום שווקים העושים שימוש בטכנולוגיית חדשניות, ובפרט סוגיות שעלולות להוות חסם להתפתחות התחום בישראל.

פורסם 21-01-2020