הפיקוח על הבנקים פרסם היום (30.12.19) את חוזר מס' ח-06-2599, אשר מודיע על עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 367 בנושא "בנקאות בתקשורת".  

באוקטובר 2018 פרסם הפיקוח על הבנקים את תיקון מס' 5 להוראה זו, שבו ניתנה הקלה לעניין תהליך זיהוי ואימות המבקש לפתוח חשבון סליקה מקוון שהיקף הסליקה השנתי בו לא עולה על 50,000 ש"ח.

התיקון הנוכחי נועד להבהיר כי הקלה זו תקפה גם בעת פתיחת חשבון מקוון שהוא חשבון ניכיון, כהגדרתו בהוראה. בהתאם לכך, תאגיד בנקאי יוכל להמשיך לתת שירותי ניכיון ללקוח בטרם הושלם תהליך הזיהוי והאימות שלו כנדרש בהוראה, כל עוד ההיקף השנתי של השוברים אותם הוא מנכה עבור אותו הלקוח לא יעלה על 50,000 ש"ח.

במידה שההיקף השנתי של השוברים אותם הוא מנכה עבור אותו הלקוח עלה על 50,000 ש"ח, התאגיד הבנקאי נדרש לקבוע סף אשר עד אליו ימשיך לתת שירותי ניכיון ללקוח, וזאת במקביל להשלמת תהליך הזיהוי והאימות (ככל שלא עשה זאת קודם לכן) וביצוע "הליך הכרת הלקוח" במידת הצורך.  

לקריאת החוזר לחץ כאן

פורסם 30-12-2019