הפיקוח על הבנקים פרסם השבוע (23.12.19) חוזר המרכז עדכונים בהוראות ניהול בנקאי תקין מס' 306 ("פיקוח על שלוחות בחו"ל") ומס' 308 ("ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי"). כזכור, בחודש נובמבר האחרון פורסמה טיוטת החוזר (לצד קובץ שו"ת ובו הבהרות נוספות ביחס ליישום הוראה 308), וכעת מתפרסם הנוסח הסופי שלו. 

עיקרי התיקונים להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 306: 

• עדכון סעיף 6(ב) העוסק בעריכת ביקורות חיצוניות על סביבת הביקורת והבקרה בשלוחות. הנוסח המעודכן מבהיר כי הביקורות החיצוניות יכסו את מוקדי הסיכון בשלוחה, לרבות סביבת הביקורת והבקרה של מוקדי הסיכון, בתדירות הולמת כמפורט בסעיף. הביקורות יכללו בדיקה מדגמית של תיקים פרטניים ולא רק בדיקה של מדיניות ונהלים.

• עדכון סעיף 11(ד), בפרק העוסק בציות וניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור: בעקבות הוספת דרישה לקיום מנגנון לבחינת שינויים בהוראות הציות ובמדיניות האכיפה מחוץ לישראל, בסעיף 23(א) להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 308, הדרישה בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 306 מפנה להוראה זו, בדגש על הפעילות בשלוחות.

עיקרי התיקונים להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 308: 

• התווספה הגדרה של "שלוחות", המפנה להגדרת שלוחות בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301.

• לסעיף 23(א) התווספה פסקה המדגישה שכחלק מהעדכון בנוגע להתפתחויות בתחום הציות יש לבחון שינויים משמעותיים גם מחוץ לישראל. 

• הובהר שתוכנית העבודה של פונקציית הציות תהיה מבוססת גם על עדכונים בהוראות הציות ובמדיניות האכיפה מחוץ לישראל והשלכותיהם האפשריות.

עוד נקבע, כי על התאגידים הבנקאיים להשלים את היערכותם לפי חוזר זה עד לתאריך 01.11.2020. לקריאת החוזר לחץ כאן

פורסם 25-12-2019