Kenneth Blanco, ראש היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN), נשא לאחרונה (10.12.19) נאום בפני התאחדות הבנקאים האמריקאים, שבו קרא להחיל חובות מקיפות בנוגע לאיסוף מידע מזהה על נהנים סופיים בחברות ותאגידים.  

Blanco ציין כי המצב הקיים בארצות הברית, שבו אין בחוק האמריקאי דרישה ברמה הפדרלית לאיסוף מידע על נהנים סופיים בעת הקמת חברות וגופים תאגידיים, מהווה סכנה של ממש לביטחון הלאומי של ארצות הברית, שכן הדבר מקל על עבריינים, משטרים מושחתים וגורמי טרור להסתיר את זהותם ולהימנע מגילוי ובדיקה. 

הוא הוסיף וציין כי FINCEN מנסה לצמצם את הפער הזה באמצעות הטלת חובות על מוסדות פיננסיים לזיהוי ואימות זהותם של נהנים סופיים בחברות, במועד פתיחת החשבון. לדבריו, יש כעת צורך קריטי להתקדם לשלב הבא, ולעגן בחוק חובות איסוף מידע על נהנים סופיים בשלב הקמת החברה, באופן שיאפשר למנוע משחקנים זרים המבקשים לבצע עבירות פיננסיות בארה"ב גישה למערכת הפיננסית האמריקאית.  

יצוין כי בימים אלה מקדם הקונגרס האמריקאי יוזמת חקיקה להגברת השקיפות במידע על נהנים סופיים. אימוצה של יוזמה זו יוביל להקמת מאגר כלל-ארצי שיכלול פרטי נהנים סופיים בחברות המאוגדות בארצות הברית. Blanco אמר כי FINCEN מחויבת לעבוד בשיתוף פעולה עם הקונגרס כדי לתת מענה לסוגיה זו ולסגור את הפרצה הזו בביטחון הלאומי של ארה"ב. 

פורסם 19-12-2019