הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים פרסמה אתמול (03.12.19) הנחיה בדבר ביצוע הליך זיהוי והכרת לקוח, במקרים בהם השירות העסקי מתחיל לפני המפגש הראשון עם הלקוח. 

כידוע, צו איסור הלבנת הון החל על נותני שירות עסקי קובע כי נותן שירות עסקי ייתן שירות ללקוח רק לאחר זיהוי הלקוח לפי הוראות הצו. עם זאת, במהלך העסקים השוטף מתבקש לעתים נותן השירות העסקי להתחיל את השירות העסקי טרם פגישתו הראשונה פנים אל פנים עם הלקוח.

ההנחיה שהופצה כעת מחדדת את חובת נותן השירות העסקי לבצע הערכת סיכון קודם למתן השירות המבוקש. לשם ביצוע הערכת הסיכון על נותן השירות לקבל מהלקוח את הטופס המצוי בתוספת הראשונה לצו, טרם מתן השירות, גם במקרים שבהם מבקש נותן השירות העסקי להתחיל את מתן השירות קודם לפגישה פנים אל פנים עם הלקוח. לאחר מכן יעריך נותן השירות העסקי את הסיכון עפ"י המפורט בטופס, ויציין על גבי הטופס את המועד שבו בוצעה הערכת הסיכון, תוך ציון העובדה שהערכת הסיכון מבוצעת קודם להליך זיהוי הלקוח. 

בנוסף, מודגש כי הליך הזיהוי הפרונטלי של הלקוח יבוצע במועד הפגישה הראשונה של נותן השירות העסקי עם הלקוח, ובלבד שמועד זה יתרחש טרם סיום השירות העסקי. במעמד זה יאשרר הלקוח את הפרטים המופיעים בטופס שהועבר לנותן השירות. עוד מובהר, כי בכל במקרה בו מעריך נותן השירות העסקי כי קיים סיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור בשירות המבוקש, עליו להימנע ממתן השירות, בהתאם לקבוע בכללים האתיים החלים על נותני השירות העסקי.

ההנחיה הועלתה למאגר החקיקה באתר אמנט (תחת "הנחיות נוספות"). למעבר למאגר לחץ כאן.

פורסם 04-12-2019