רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה לאחרונה (28.11.19) גרסה מעודכנת של נוהל רישוי שירותים פיננסים מוסדרים, כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016. 

כזכור, בחודש אוגוסט 2018 פרסמה הרשות את נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים, אשר קבע דרישות חדשות עבור כלל מבקשי ובעלי הרישיונות, לרבות דרישות הנוגעות לשמירה ותיעוד מסמכים, התמודדות עם מעילות והונאות, דיווחים של חבות המס, וכן דרישות בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. שינויים נוספים כללו דרישות לקבלת מידע מפורט על המבנה הארגוני, "מסמך פעילות" הכולל פירוט של תחומי הפעילות, הכנסות התאגיד, לקוחות מהותיים, ספקים מהותיים והסכמים מהותיים, ועוד. 

הנוהל החדש שפורסם כעת ע"י הרשות כולל שורת שינויים ביחס לגרסה הקודמת. להלן מספר שינויים שבוצעו כאמור: 

• תוקנה דרישת הוכחת העמידה בהון העצמי, כך שעבור תאגיד חדש לא נדרשת ערבות בנקאית לעניין הוכחת קיומו של הון עצמי כנדרש בחוק.

• באשר לרואי חשבון, הנוהל תוקן כך שנמחקה הדרישה לקבל הצהרה של רואה החשבון לעניין רישיונו, ונקבעה דרישה לצירוף פרטי רישיון בלבד.

• באשר לעורכי דין, הוסרה מהנוהל הדרישה לאישור עורך דין עבור כל אחד מהמסמכים או התוכניות שמבקש הרישיון נדרש להגיש בנושאים שונים, לרבות ניהול סיכונים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, התמודדות עם מעילות, שמירה על פרטיות, רציפות עסקית, שמירת מסמכים, ועוד. במקום זאת, רק מבקש רישיון מורחב נדרש לצרף חוות דעת של עו"ד המתייחסת לרשימת חוקים סגורה, אשר כוללת בתוכה את הדינים הרלוונטיים לפעילותו המפוקחת של מבקש הרישיון, בנוסח שנקבע לאחר שיח עם לשכת עורכי הדין. 

הנוהל המעודכן הועלה למאגר החקיקה באתר אמנט (תחת "הנחיות נוספות"). לקריאת מסמך ההסבר שהפיצה הרשות בנוגע לשינויים בנוהל לחץ כאן. לקריאת הנוהל המעודכן לחץ כאן. 

פורסם 02-12-2019