משרד המשפטים הפיץ לאחרונה את תזכיר חוק המתווכים במקרקעין (תיקון מס' ... ) (ביטול חובת הרישוי ותיקונים שונים), התשע"ט-2019. 

תיקון זה פורסם במטרה ליישם את מסקנות התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי ביחידת רשם מתווכי המקרקעין, שגובשה במשרד המשפטים במהלך השנתיים האחרונות. בהתאם למסקנות אלה, התיקון נועד לבטל את חובת הרישוי המוטלת כיום על מתווכי המקרקעין, שכן עפ"י דברי ההסבר לחוק, הסיכון הקיים כיום ממעורבותו של מתווך בעסקת מקרקעין אינו מצדיק את הגבלת חופש העיסוק באמצעות רישיון, וניתן לתת לו מענה במסגרת דיני הגנת הצרכן. 

עם זאת, בשל הרצון שלא לפגוע במאמצים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ביטול חובת הרישוי בתזכיר כולל חריג, המתייחס להטלת חובת רישום במרשם שיתנהל במשרד המשפטים על מתווכים במקרקעין אשר מבצעים פעולות בנכס פיננסי עבור לקוחותיהם (בהתאם להגדרתו של נכס פיננסי בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים). 

בדברי ההסבר לתזכיר מצוין כי במדינות שונות בעולם מוכרת פרקטיקה של שימוש במתווכים במקרקעין על ידי מלביני הון, אשר מנצלים לרעה את המאפיינים של שוק הנדל"ן והמומחיות של בעלי מקצוע אלה בהתנהלות בשוק זה. לפיכך, קיים חשש מעשי מפני הלבנת הון בשוק זה, נוכח הקושי הקיים במעקב אחר שרשרת הבעלות בזכויות במקרקעין מקום בו הבעלים הוא תאגיד או כאשר רכישת הזכויות במקרקעין נעשית על ידי נאמן. קושי זה רלוונטי בעיקר כאשר הרכישה מתבצעת במזומן או באמצעות שיק זר, מאחר ואין גורם פיננסי מפוקח שבאמצעותו ניתן לחייב בהצהרה על הנהנה. 

על רקע זה נזכיר, כי  בביקורת האחרונה של ארגון Moneyval, נדרשה מדינת ישראל להתאים את החקיקה בתחום המאבק בהלבנת הון לדרישות המעודכנות של ארגון ה-FATF, לרבות הטלת חובות על במקרקעין המבצעים פעולות פיננסיות עבור לקוחותיהם. לאור זאת, בנוסף לתזכיר החוק הנוכחי הקובע חובת רישום למתווכים האמורים, משרד המשפטים מקדם בימים אלה תיקון חקיקה נוסף, שנועד להטיל משטר איסור הלבנת הון על אותם מתווכים, במטרה להכביד על שימוש לרעה בשירותיהם לצורך הלבנת הון או למנוע אותו.

תזכיר החוק הועלה למאגר החקיקה באתר אמנט (תחת "תזכירי חוק"). למעבר למאגר לחץ כאן

פורסם 02-12-2019