מניעת הלבנת הון ומימון טרור

 

 

 

 

 

 

חקיקה בארץ

חוקים בישראל

צווי איסור הלבנת הון בישראל

תקנות בישראל

הנחיות נוספות בישראל

מימון טרור

חקיקה מחו"ל

ארה"ב

האיחוד האירופאי

חקיקה אוסטרליה

חקיקה בריטניה

חקיקה - מודלים

 

 

 

חקיקה בישראל

 

חוקים בישראל

 

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000

  חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 31), התשע"ט-2019
  חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח-2017
  חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014
  חוק איסור הלבנת הון (תיקון), התשס"ב - 2002

 

  חוק המאבק בטרור, תשע"ו- 2016
  חוק איסור מימון טרור, התשס"ה -2005
  פקודת מניעת טרור, תש"ח-1948
  חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, תשס"ח-2008
חוק מאבק בארגוני פשיעה התשס"ג-2003
חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח - 1998
דברי הסבר לחוק איסור הלבנת הון
 

 תזכירי חוק / הצעות חוק

 תזכיר חוק המתווכים במקרקעין (תיקון) (ביטול חובת הרישוי ותיקונים שונים), התש"ף-2019
 תזכיר חוק למניעת תשלום לפעילי טרור ולמשפחותיהם על-ידי הרשות הפלסטינית, התשע"ח-2018
 תזכיר חוק המאבק בטרור (הכרזות על ארגונים ופעילים זרים) (תיקון מ ס' 2), התשע"ז -2017
 תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו - 2016- הטלת חובות מתחום איסור הלבנת  הון על המועצה להסדר ההימורים בספורט 
 תזכיר חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 1), התשע"ז – 2016
 תזכיר חוק איסור הלבנת הון (התשע"ו - 2015) 
 תזכיר מתוקן לתיקון חוק איסור הלבנת הון (חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 6), התשס"ו – 2006)
 הצעת חוק איסור מימון טרור (הצעת חוק איסור מימון טרור, התשס"ג-2003)
 תזכיר החוק למאבק בטרור (הצעת החוק המאבק בטרור, התש"ע-2010)
 הצעת חוק איסור הלבנת הון (הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007
 

  תקנות

טיוטת תקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור (דיווח למשטרה) (תיקון), התשע"ט-2019 

תקנות איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן (רשימת תאגידים וסדרי עבודת ועדת היישום), התשע"ב- 2012

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו 2006

תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), תשס"ח-2008

תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי) 
תקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה) תשס"א-2001
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), תשס"ב-2002
תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), תשס"א-2000 
תקנות איסור הלבנת הון (אגרות לעניין נותני שירותי מטבע), התשס"ג-2003 
תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), תשס"א-2001 
תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), תשס"ו-2006 
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד' לחוק, למאגר המידע), תשס"ב- 2002
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), תשס"ב -2002
 

 צווי איסור הלבנת הון בישראל

 
מפעיל מערכת לתיווך באשראי - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ט-2019    
 
נותני שירותי אשראי - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018
 
מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017
 
זירת סוחר - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ו-2015
 
נותני שירותי מטבע - (מעודכן) צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד-2014
 
סוחרים באבנים יקרות - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014

נותני שירות עסקי - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור),  התשע"ה-2014

 
תאגידים בנקאיים (מעודכן)- צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א - 2001

מבטח וסוכן ביטוח - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב- 2001 

קופת גמל - צו איסור הלבנת הון ( חובת זיהוי, דיווח וניהול של קופת גמל וחברה שמנהלת קופת גמל), התשס"ב- 2001

בנק הדואר (מעודכן דצמבר 2010) - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2011

חבר בורסה (מעודכן אוגוסט 2010) - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010

מנהל תיקים (מעודכן אוגוסט 2010) - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010
 
 צו בדבר הכנסת כספים לאזור (יהודה והשומרון)(מס' 973) התשמ"ב-1982
 צו המסחר עם האויב (אויב לצורך הפקודה), התשע"א, 2011

דברי הסבר לצו איסור הלבנת הון - סוכני ביטוח

  דברי הסבר לצו איסור הלבנת הון - מנהלי תיקים
  טיוטת צו איסור הלבנת הון (חברות מנהלות, סוכנים ויועצים) - יולי 2011
 
 
 

 הנחיות נוספות

חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי (דצמבר 2019)
הנחיה בדבר ביצוע הליך זיהוי והכרת הלקוח כאשר השירות העסקי מתחיל קודם לפגישה עם הלקוח (דצמבר 2019)
עדכון עיקרי השינויים בנוהל רישוי שירותים פיננסים מוסדרים (מעודכן נובמבר 2019)
נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים (מעודכן נובמבר 2019) 
הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון לדיווחי מפעיל מערכת לתיווך באשראי (11/2019)
חוזר רשות ניירות ערך בדבר אופן עריכת הסכם עם לקוח בשירות הניתן בדרך המסורתית (11/2019)
טיוטת הפיקוח על הבנקים בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל וציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי (11/2019) 
קובץ שאלות ותשובות של הפיקוח על הבנקים ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 308 – "ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי" (11/2019)   
טיוטת חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על בנק חדש (11/2019)
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור - הוראה 411 של הפיקוח על הבנקים (הוראה סופית ומעודכנת 03/2017)
קובץ שו"ת מיום 13/09/18 בנושא יישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411
קובץ שו"ת מיום 17/04/19 בנושא יישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411 בחברות כרטיסי האשראי
הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון תאגידים בנקאיים (חוזר בנק ישראל מס' ח-06-2138)
  הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון לתאגידים בנקאיים (30.10.07) (חוזר בנק ישראל מס' ח-2215-06)
  הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון לתאגידים בנקאיים (03.12.07) (חוזר בנק ישראל מס' ח-2217-06)
הנחיות בנוגע לחובת רישום ודיווח של נותני שירותי מטבע
מדריך למאבק בהלבנת הון של ה-IAIS (ביטוח)
מקומו של סוכן הביטוח במאבק בהלבנת הון
נותני שירותי מטבע - חוברת הסבר
 
 

מימון טרור

הכרזות וצווים ממשרד הביטחון - רשימת פעילי הטרור 
הכרזות וצווים ממשרד הביטחון - רשימת ארגוני הטרור
  הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות - איזור יהודה ושומרון
 

חקיקה מחו"ל

 

ארה"ב

 חקיקה ראשית
USA PATRIOT ACT

חוק אשר נחקק בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר במטרה להילחם בטרור ולהעניק לממשל אמצעי מלחמה בטרור כמו האזנות סתר, מאסר מינהלי וכו'. החוק הוא חוק מסגרת אשר מכיל סעיפים חדשים וכן תיקונים לסעיפים קיימים בחוקים אחרים. פרק III הוא הפרק הדן בהלבנת הון ומימון טרור ומכיל הוראות בנושא וכן סעיפי תיקון לחוקים אחרים. 

: The Bank Secrecy Act of 1970 - BSA

31usc5311-5330, 12usc1829(b), 12usc1951-1959

חוק הסודיות הבנקאית נחקק לראשונה ב-1970 ונועד להילחם בסחר בסמים, הלבנת הון ופשעים נוספים. החוק תוקן לאחר אירועי ה-11 בספטמבר במסגרת חקיקת ה-USA Patriot Act. החוק קובע מיהו מוסד פיננסי, קובע תקנים לדיווח וחובות שמירת מסמכים.

 The Money Laundering Control Act Of 1986 - 18 USC 1956

חוק זה מחזק את שאר החוקים ונותן בידי הממשל יכולת להילחם בהלבנת הון ע"י הגדרתה כפשע פדרלי וע"י קביעה כי הבניה (structuring) של פעולות שמטרתן להימנע מדיווח היא עבירה על החוק. כמו כן, החוק מגביר את חובת הזיהוי החלה על מוסדות פיננסיים.

Engaging in Monetary Transactions in Property Derived From Specified Unlawful
Activity - 18 USC 1957

סעיף זה מגדיר למעשה מהי פעולה ברכוש אסור עפ"י החוק האמריקאי וקובע עונש מאסר עד 10 שנים ו/או קנס למי שמבצע פעולה ברכוש אסור מעל 10,000 דולר.

 The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act

חקיקה פדרלית אשר נועדה להתמודד עם פשיעה מאורגנת ועם פעילות המאפיה בארה"ב וניצולם של בתי-עסק לצורך הסוואת פעילותה של המאפיה.

 חקיקה בנושא מימון טרור

 Providing material support to terrorists - 18 USC 2339A

 Providing material support or resources to designated foreign terrorist organizations - 18 USC 2339B

 Prohibitions against the financing of terrorism - 18 USC 2339C
 תקנות וצווים
 Financial Record Keeping and Reporting of Currency and Foreign Transactions - 31 CFR 103
 Reports of Suspicious Activities - 12CFR21.11
 Foreign Assets Control Regulations (OFAC) - 12 CFR 500
 

האיחוד האירופי

 

הדירקטיבה החמישית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור (נוסח עדכני - פורסם ברשומות האיחוד האירופי ביוני 2018)  

 

הדירקטיבה למניעת ניצול המערכת הבנקאית למטרות של הלבנת הון (בריסל 10,יוני 1991)

 

תיקון דירקטיבה של הפרלמנט האירופי ומועצתו (4, דצמבר 2001)

 

הדירקטיבה השלישית של הפרלמנט האירופי ומועצתו (26 נובמבר 2005) - כולל איסור מימון טרור

 

האיחוד האירופי - ריכוז חקיקה בנושא הלבנת הון

 

אוסטרליה

Anti Money Laundering And Counter Terrorism Financing Act 2006

דברי ההסבר להצעת החוק האוסטרלית

 

 בריטניה

 The Proceeds Of Crime Act 2002
 The Money Laundering Regulations 2007
 Serious Organised Crime and Police Act 2005
 Terrorism Act 2000
 

 חקיקה - מודלים

  UNODC/IMF - Model Provisions on Money Laundering and Terrorist Financing - For Common Law Legal Systems 
(April 2009)
 UNODC/IMF - Model Provisions on Money Laundering And Terrorist Financing - For Civil Law Legal Systems
(December 2005)