סקרים וביקורות

חברתנו מציעה עריכת סקרי יישום תוכנית מניעת הלבנת הון בארגון. הסקר כולל בדיקות ארגוניות, בדיקות תהליכים, בדיקת נהלי הבנק ובדיקות מערכות מיכוניות.הסקר יבדוק את ציות  הארגון לחוק איסור הלבנת הון, צו איסור הלבנת הון לארגוניים והוראה 411 של המפקח על הבנקים (במידת הצורך). בסיום הסקר, יקבל הארגון דו"ח הכולל את ממצאי הסקר לנושאים שנבדקו והמובאים להלן. בנוסף יימסרו לארגון המלצות (במידת הצורך) לשיפורים בנושאים אלה.

הסקר יבוצע על ידי מומחים לנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, הן מבחינת הצד העסקי (תהליכים, נהלים, ציות לחוק ולצווים) והן  מבחינת יישום הנושא במערכות התוכנה של הארגון.

להלן תוכנית לדוגמא של סקר המבוצע על ידנו:

 

 

תוכנית סקר הלבנת הון בארגון

 הסקר יערך מול אחראי הלבנת הון של הארגון, ו/או מחלקת הביקורת הפנימית.

מבנה ארגוני ותהליכים

·   מיהו אחראי הלבנת הון, מה מיקומו במבנה הארגוני של הארגון, ולמי הוא כפוף. מהי ההכשרה שקיבל.

·     האם מונה צוות מניעת הלבנת הון, מיהם, מה מיקומם במבנה הארגוני של הלקוח, ולמי הם כפופים. מה ההכשרה שקיבלו ומה תפקידיהם. האם יש נאמני הלבנת הון בכל סניף.

·      מצבת כוח האדם העוסקת בנושא, תיאור תפקידיהם וההכשרה שקיבלו.

·      מהי מסגרת הדיווח בתוך הארגון ומהן סמכויות כל דרג.

·      האם קיימת תוכנית ביקורת פנימית, האם בוצעה כבר ביקורת כאמור, אם כן, מה הממצאים.

·     האם מסמכי פתיחת החשבון הותאמו לדרישות החוק, האם יש סוגים שונים של טפסים (למשל חשבון תושב חוץ).

·       האם מבצעים הליך אימות מעבר לנדרש בצו ובהוראה 411.

·      תאור הליך פתיחת חשבון, כיצד עובר התהליך מתחנה לתחנה, האם כל פקיד יכול לאשר פתיחת  חשבון?

·       האם יש טיפול מיוחד באוכלוסיות מיוחדות?

·       האם יש טיפול מיוחד בעסקים מיוחדים?

דירקטוריון והנהלה

·     האם הייתה ישיבת דירקטוריון בנושא איסור הלבנת הון והאם נקבעה מדיניות על ידי הדירקטוריון בנושא. האם אושר תקציב ייעודי, האם נתבקש עדכון.

·        האם קצין הציות מדווח או מפיק דוחות להנהלה או לדירקטוריון. אילו דוחות, באיזו תדירות.