FINCEN היחידה למודיעין פיננסי בממשל האמריקאי פרסמה ביום חמישי האחרון (29.04.10) את גרסת 2010 של המדריך לביקורת וציות בנושא מניעת הלבנת הון עפ"י חוקי ה-BSA. המדריך, אותו מעדכנת FINCEN מפעם לפעם, מכיל הנחיות מפורטות עבור קציני ציות ועבור העוסקים בביקורת בנושא מניעת הלבנת הון בנושאים השונים עליהם יש לפקח ביישום החוקים והרגולציות ובהתאם לחוקי ה-BSA.

המדריך נוסח ועודכן ע"י ה-FFIEC, המועצה הפדרלית לביקורת על מוסדות פיננסיים, והוא מכיל הנחיות מעודכנות ומלאות בנושאים כגון מדיניות מבוססת סיכון, נהלים, בקרות ותהליכים בניהול מדיניות למניעת הלבנת הון במוסדות פיננסיים. בין היתר, עודכנו והורחבו הפרקים העוסקים בהעברות אלקטרוניות, אמצעי תשלום אלקטרוניים (בעיקר כרטיסי Prepaid) ופעולות הקשורות למימון מסחר.

מטרת המדריך היא להנחות קציני ציות וגופי ביקורת כיצד לבצע ביקורת פנימית או כיצד להכין את המוסד הפיננסי לביצוע ביקורת חיצונית. בכל פרק מופיעות הנחיות מפורטות לגבי הפרמטרים שייבדקו ושאותם יש ליישם כגון: אילו נהלים? אילו תהליכי ביקורת? אילו נורות אדומות ובקרות יש להגדיר? וכד'.

פורסם 2010-05-02