FINCEN צפויה לפרסם בקרוב הנחיות עבור חברות ומוסדות פיננסיים בנושא כרטיסי מזומן וכרטיסים נטענים (Prepaid/ Stored Value Cards). במהלך שנת 2009 נכנס לתוקפו חוק ה-CARD, החוק החדש בנושא כרטיסי אשראי (Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act of 2009), ובו נקבע כי FINCEN תקבע ותפרסם הנחיות לפיקוח על כרטיסים נטענים עד פברואר 2010. תאריך היעד לפרסום ההנחיות המחייבות עבר, אך ב-FINCEN צוין כי ההנחיות יפורסמו בקרוב מאוד.

לקראת פרסום ההנחיות, אשר צפויות לקבוע עבור החברות המנפיקות ועבור המוסדות הפיננסיים כיצד יש לפקח על כרטיסים נטענים, גוברות השאלות כיצד ניתן והאם אפשר בכלל לפקח על כרטיסים נטענים. בעקבות השימוש הגובר בכרטיסים אלו בקרב קרטלי סמים במקסיקו ובמדינות דרום אמריקה, ועקב העברת כרטיסים אלו באמצעות שליחים דרך מעבר הגבול בין ארה"ב למקסיקו, מעריכים גורמים שונים כי FINCEN עשויה להגדיר את הכרטיס הנטען כמכשיר פיננסי לכל דבר, ובעקבות כך להטיל חובות דיווח על החברות המנפיקות כרטיסים אלו.

גורמים ב-FINCEN וברשויות האכיפה האחרות בממשל האמריקאי ציינו רבות בשנים האחרונות כי כרטיסי מזומן וכרטיסים נטענים הם הכלי המועדף להברחת מזומנים דרך מעברי גבול ובנוסף מהווים כלי מועדף בקרב גורמים העוסקים בהלבנת הון ומימון טרור. הגדרת כרטיסים אלו כמכשיר פיננסי (Monetary Instrument) תחייב את החברות המנפיקות לזהות ולשמור נתונים על כל מי שמטעין כרטיס בסכום של 3000 דולר ומעלה. כמו כן, תוטל חובה לדווח במעברי הגבול על נשיאת כרטיסים הטעונים בשווי של למעלה מ-10,000 דולר.

כיום נמכרים הכרטיסים ללא כל חובת זיהוי וניתן לרכוש אותם בצורה אנונימית לחלוטין. עפ"י כתבות שפורסמו לאחרונה בנושא, פרסום ההנחיות עשוי ליצור מנגנון פיקוח אך מניעת ניצול הכרטיסים לצורך הלבנת הון וסחר בסמים אינה פשוטה כל כך. רוב הכרטיסים ניתנים לטעינה בשיחת טלפון פשוטה, לכן הטלת חובת דיווח במעבר הגבול עשויה להיות לא יעילה, כיוון שנושא הכרטיס יכול לשאת אותו ריק ולטעון אותו בשיחת טלפון פשוטה רק לאחר שחצה את הגבול. כמו כן, קיימים מקרים רבים בהם גורמים העוסקים בסחר בסמים והלבנת הון רוכשים עשרות ומאות כרטיסים בשווי נמוך יחסית ומפצלים את הרכישות ע"י שימוש בעשרות אנשי קש מטעמם, אשר עוברים בין נקודות מכירה שונות ורוכשים מאות כרטיסים מסוגים שונים. לפיכך, לא ברור עדיין האם הגדרת כרטיסים אלו כמכשיר פיננסי תסייע למלחמה בסחר בסמים והלבנת הון וכיצד יבוצע הפיקוח על מכירתם וטעינתם של כרטיסים אלו.

פורסם 2010-03-17