FINRA, הרשות לרגולציה של המגזר הפיננסי בארה"ב אשר אחראית להדרכה, אכיפה ורגולציה של חברות ניירות ערך וחברות ברוקרים במגוון נושאים, לרבות מניעת הלבנת הון, פרסמה אתמול (02.02.10) הודעה על הטלת קנסות בסך 750,000 דולר, בגין אי ציות לרגולציות בנושא מניעת הלבנת הון וליקויים במדיניות מניעת הלבנת הון אצל חברות פיננסיות.

שתי החברות עליהן הוטלו הקנסות הן חברת Penson Financial Services חברה לניירות ערך מדאלאס, וכן חברת Pinnacle Capital Markets.

על חברת Penson Financial Services הוטל קנס בסך 450,000 דולר בעקבות כשלון החברה בגיבוש והטמעת תוכנית ארגונית למניעת הלבנת הון ומימון טרור. בין היתר, כשלה החברה בביצוע ניטור, בקרה ומעקב אחר העברות כספים לאיתור פעולות בלתי רגילות.

על חברת Pinnacle Capital Markets הוטל קנס בסך 300,000 דולר, בגין אי יישום רגולציות והנחיות ואי הטמעת כללים ונהלים למעקב אחר פעולות בלתי רגילות וזיהוי לקוחות.

פורסם 2010-02-03