משרד האוצר פרסם היום (24.2.09) בהודעה לעיתונות סיכום קנסות שהוטלו במהלך שנת 2008 על נותני שירותי מטבע בגין הפרת חוק איסור הלבנת הון. ועדת העיצומים ביחידת נותני שירותי מטבע באגף שוק ההון של משרד האוצר הטילה קנסות בסך 600,000 ש"ח על 10 נותני שירותי מטבע אשר הפרו את הוראות חוק איסור הלבנת הון במהלך 2008.

עוד צוין בהודעה לעיתונות כי יחידת רשם שירותי מטבע אחראית על רישומם של נותני שירותי מטבע ומפקחת על קיום חובותיהם לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון. הקנסות הוטלו בעקבות ממצאי הביקורות שבוצעו על ידי היחידה, על פיהם הופרו חובות המוטלות על נותני שירותי מטבע מכוח סעיפים 7 ו-8 של חוק איסור הלבנת הון. מדובר בין היתר בחובות הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, זיהוי ואימות פרטי לקוחות, דרישת הצהרת מבקש שירות, שמירת מסמכים ועוד.

וועדת העיצומים קבעה כי חובות אלה אינן חובות טכניות במהותן, אלא חובות מהותיות ביותר אשר אי מילוין מסכל את מטרת החוק, להתחקות ולחשוף פעולות של הלבנת הון. כמו כן קבעה הועדה כי הפרת הוראות אלו מסכלת את היכולת להתחקות אחר מבצעי הפעולות, לבקר ולפקח על פעילותם של נותני שירותי מטבע, ועלולה להכשיר ביצוע פעולות של הלבנת הון.

גובה הקנס נקבע בין היתר, בהתאם לחומרת ההפרה, היקפה, שכיחותה, פעולות שביצע המפר להקטנת הנזק וכו'. בהתאם להוראות החוק, תשלום הקנסות אותם מטילה הוועדה מופקדים בקרן מיוחדת שהוקמה במסגרת המלחמה בסמים.

בשנת 2007 הטילה ועדת העיצומים קנסות בסך של 170,000 ש"ח על 6 נותני שירותי מטבע.

פרט לועדת העיצומים לענין חוק איסור הלבנת הון אשר פועלת באגף שוק ההון במשרד האוצר, קיימות ועדות עיצומים נוספות מכח חוק איסור הלבנת הון ואלו פועלות בבנק ישראל, ברשות לניירות ערך וברשות המיסים.

לאחרונה פרסמה הועדה להטלת עיצומים כספיים ברשות המיסים דו"ח מסכם לעיצומים שהוטלו לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון במחצית הראשונה של שנת 2008. הדו"ח מכיל פירוט לגבי כל מקרה ומקרה לרבות נסיבות המקרה, נימוקי הועדה וסכום הקנס שהוטל.

פורסם 2009-02-24