FINTRAC, היחידה למודיעין פיננסי בקנדה, פרסמה השבוע (04.02.09) את הדו"ח השנתי לסיכום פעילותה בשנת 2008 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

במסגרת הדו"ח השנתי סוקרת FINTRAC את השינויים העיקריים שהוכנסו בחוק הקנדי במהלך 2008, אשר במרכזן, כניסתן לתוקף של תקנות חדשות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור בהמשך להליך חקיקה שהחל כבר ב-2007. במסגרת התקנות החדשות הוטלו חובות דיווח וזיהוי על סקטור יזמי ומפתחי נדל"ן (real estate developers), וזאת בהמשך לחובות הזיהוי והדיווח אשר הוטלו בעבר על סוכני וסוחרי נדל"ן. עוד במסגרת התקנות החדשות, נקבע כי תחול חובת דיווח גם במקרה של ניסיון לביצוע פעולה בלתי רגילה, כלומר, יש לדווח על פעולה בלתי רגילה גם כשהפעולה לא יצאה לפועל או לא הושלמה מכל סיבה שהיא. נוסף על כך, הוטלו חובות זיהוי ודיווח על בתי קזינו ורואי חשבון וכן על סוחרי אבנים יקרות, סוחרי מתכות יקרות עורכי דין וחברות לייעוץ משפטי.

כמו כן מדווח בדו"ח כי במסגרת שינויי החקיקה האחרונים נקבע כי כל גורם מדווח יחויב בביצוע סקר סיכונים ובניהול מדיניות מניעת הלבנת הון ומימון טרור בגישה מבוססת סיכון.

הדו"ח סוקר בנוסף מקרים וחקירות בולטות מ-2008 בנושאי הלבנת הון, מימון טרור והונאה הקשורה בהלבנת הון. באחד המקרים המתוארים נחשפה רשת הלבנת הון אשר שכרה עובדים דרך האינטרנט לעבודה מהבית. לעובדים אלו נמסרו המחאות שמקורן מעבר לים ובאמצעות חשבונות הבנק הפרטיים של העובדים הועברו כספים ממקור למקור כך שתוך שנתיים וחצי הולבנו כ-2.5 מיליון דולר קנדי.

בין הטיפולוגיות והמגמות הבולטות במהלך 2008, לדעת FINTRAC, ניתן למצוא שימוש בכרטיסי מזומן וכרטיסי מתנה (Prepaid Cards), שימוש בסחר במניות וחברות להשקעות וכן שימוש בשירותי תשלומים אלקטרוניים צמודי מתכות יקרות.

פורסם 2009-02-05