Image01/08/2006

ועדת החוקה חוק ומשפט בראשות חה”כ מנחם בן-ששון, אישרה היום את תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)

חוק איסור הלבנת הון מסמיך את שר המשפטים, בהתיעצות עם השר לבטחון פנים ובאישור ועדת החוקה - על אף שהכלל הוא שלא ניתן לעשות שימוש במידע שבמאגר אלא למטרות העיקריות של החוק - לקבוע כללים אשר יאפשרו לעשות שימוש במידע, לאחר שיצא ממאגר המידע אל המשטרה או השב”כ, גם לשם חקירת עבירות נוספות. התפיסה שביסוד התקנות היא שאם מידע כבר יצא מן המאגר כדין (לצורך מאבק בהלבנת הון ומימון טרור), ומתברר לאחר בדיקת המידע שהוא מבסס חשד לביצוע עבירה אחרת – אין זה נכון שרשויות אכיפת החוק יתעלמו מכך ויש לאפשר להם להשתמש במידע שהגיע לידן. החוק אינו קובע את האיזונים וביניהם היקף וחומרת העבירות שלשם חקירתן ניתן יהיה לעשות שימוש במידע – ומשאיר אותם לקביעה בתקנות.

יו”ר הוועדה, חה”כ בן-ששון, אמר שהתקנות שהובאו לאישור הוועדה הן רחבות מדי ואינן תואמות את תכלית החוק. הוא ביקש מהממשלה, בתיאום עם הייעוץ המשפטי של ועדת החוקה, לגבש רשימה מצומצמת של עבירות שלשם חקירתן ניתן יהיה לעשות שימוש במידע - כאשר ככלל דובר על עבירות הקשורות להלבנת הון ולמימון טרור או על פשעים חמורים וכן על עבירות פיננסיות חמורות.

להלן עיקרי התקנות: 

  1.  קביעת גורמים בכירים במשטרה ובשב”כ שיהיו המוסמכים לקבל החלטה על שימוש במידע למטרות נוספות או על העברת מידע לרשויות אחרות; 
  2.  קביעת אמת מידה לשימוש במידע – יסוד סביר להניח שיהיה במידע כדי לקדם באופן ממשי את חקירת העבירה הנוספת; 
  3.  קביעת רשימת עבירות סגורה שלשם חקירתן ניתן לעשות שימוש במידע – עבירות שהעונש עליהן 5 שנות מאסר ומעלה או עבירה שחקירתה החלה במסגרת פרשת הלבנת הון ועונשה 3 שנות מאסר ומעלה; 
  4.  קביעת רשימה סגורה של רשויות שרק אליהן המשטרה והשב”כ יוכלו להעביר מידע שהתקבל ממאגר המידע; 
  5.  קביעת מגבלת זמן של שנתיים להחלטה על שימוש במידע שהועבר למשטרה או לשב”כ מיוזמת הרשות לאיסור הלבנת הון ; 
  6.  קביעת הוראות דיווח שיאפשרו מעקב של שר המשפטים ושל ועדת החוקה אחר השימוש הנוסף שנעשה במידע.

יו”ר הוועדה, חה”כ מנחם בן ששון, אמר כי בנוסח התקנות שאושר בוועדה נמצא האיזון הראוי בין חובת הכנסת לשמור על חופש וזכויות הפרט לבין הצורך לתת בידי מערכת אכיפת החוק כלים יעילים למלחמה בפשיעה.

להלן נוסח התקנה החדשה

 תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הבטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו - 2006 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ז) ו-(ט)  ו-32 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000  (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה:

1.

הגדרות

"המשטרה" – משטרת ישראל;

 

 

"הרשות" – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;

 

 

"השב"כ" – שירות הבטחון הכללי;

 

 

"מידע" – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו;

 

 

"עבירה נוספת" – כל אחת מהעבירות המפורטות בתקנה 7.

  
   

המפקח הכללי של המשטרה ימנה במשטרה וראש השב"כ ימנה בשב"כ גורמים  כמפורט  בתקנת משנה (ב) (להלן – גורם מוסמך), שיהיו  רשאים להחליט, במקרה מסוים:

(א)

2.

מינוי גורם מוסמך

על שימוש במידע שהתקבל לפי החוק מהרשות, לשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן ולשם גילוי עבריינים בעבירות  האמורות והעמדתם לדין (בתקנות אלה – המטרות הנוספות);

(1)

 

 

 

על העברת מידע לגורם מחוץ למשטרה או לשב"כ, כמפורט בתקנות 3 ו-4.

(2)

 

 

 

במשטרה - קצין בדרגת ניצב משנה ומעלה.

(1)

(ב)

 

 

בשב"כ - ראש מרכז שליטה במטה שב"כ או ראש מחלקה במרכז שליטה כאמור, שהוא הסמיך לשם כך.

(2)

 

 

 

 

 

 

מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל לפי החוק מהרשות יש כדי לקדם באופן ממשי, במקרה מסוים, את השגת המטרות הנוספות בענין עבירה מהעבירות הנוספות, רשאי הוא להתיר את השימוש במידע למטרות אלה, לרבות העברתו לשם כך, אם מצא שיש בכך צורך, לגורם מחוץ למשטרה או לשב"כ הקבוע בחלק א' של התוספת השלישית, המוסמך לבצע את החקירה בענין אותה עבירה.

(א)

3.

שימוש במידע והעברתו לצורך המטרות הנוספות 

החלטות הגורם המוסמך לפי סעיף קטן (א) יתועדו לפי הטופס שבתוספת הראשונה.

(ב)

 

החלטה על שימוש,לפי תקנה זו, במידע שהועבר לפי סעיף 30(ה) לחוק, לא תתקבל אם חלפו שנתיים מהמועד שבו התקבל המידע מהרשות.

(ג)

 

 

 

 

 

 

מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של החוק או של חוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על בטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (להלן – המטרות העיקריות), יש להעביר מידע שהתקבל לפי החוק מהרשות לגורם בישראל מחוץ למשטרה או לשב"כ המוסמך לפעול למטרות העיקריות, כקבוע בחלק ב' של התוספת השלישית, רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור.

(א)

4.

העברת מידע לצורך המטרות העיקריותלרשות אחרת בישראל

החלטות הגורם המוסמך לפי סעיף קטן (א) יתועדו לפי הטופס שבתוספת השניה.

(ב)

 

 

 

 

רישום מרוכז של ההחלטות כאמור בתקנות 3(ב) ו-4(ב), ינוהל כמפורט בתקנת משנה (ב), ויצויינו בו כל אלה:

(א)

5.

תיעוד החלטות

מועד מתן ההחלטה;

(1)

 

 

 

העבירה הנוספת שלשם חקירתה או מניעתה נעשה שימוש במידע;

(2)

 

 

 

תמצית המידע;

(3)

 

 

 

היחידה או הגוף שאליו הועבר המידע, אם הועבר. 

(4)

 

 

 

רישום החלטות כאמור בתקנות 3(ב) ו-4(ב) ינוהל  

(ב)

 

 

במשטרה – בידי ראש המחלקה לתיאום מבצעים משולב באגף                                                     חקירות ומודיעין של המשטרה או גורם שיקבע מתוך                                                    המחלקה האמורה;

(1)

 

 

 

בשב"כ – בידי ראש מרכז שליטה במטה שב"כ  או גורם שיקבע מקרב הכפופים לו.

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

מידע ממאגר המידע לא יועבר לגורם בישראל מחוץ למשטרה או לשב"כ ולא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע שימוש למטרות הנוספות, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת. 

(א)

6.

מגבלה על העברת מידע ושימוש במידע

אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע –  

(ב)

 

מהמשטרה או מהשב"כ למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה, אם הדבר דרוש לצורך החקירה, או לשתף רשות הממונה על חקירת עבירת המקור, בחקירת עבירה לפי החוק; 

(1)

 

 

 

מהמשטרה, מהשב"כ או מגורם שהועבר לו מידע לפי תקנה 3 או תקנה 4, להעביר מידע לגורם המוסמך לצורך העמדה לדין וניהול הליך משפטי.

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

העבירות הנוספות הן אלה:

7.

העבירות הנוספות

עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים הבאים: חוק העונשין, התשל"ז-1977; חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003; פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, ; פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948; תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945; חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954; חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988; 

(1)

 

 

עבירת מקור, שאינה מפורטת בפסקה (1), אשר העונש הקבוע לה הוא שלוש שנות מאסר לפחות, ובלבד שהחקירה בעניינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק.

(2)

 

 

 

 

 

(א) המפקח הכללי של המשטרה ידווח לשר לבטחון פנים וראש השב"כ ידווח לראש הממשלה, בכתב, מדי שנה, על כל אלה:

8.

דיווח

(1) מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך המטרות הנוספות, בחלוקה לפי מידע שהתבקש מאת הרשות ומידע שהועבר מיוזמת הרשות;

 

 

(2) מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים מחוץ למשטרה או לשב"כ לפי תקנה 3 ולפי תקנה 4, בחלוקה לפי הגורמים שאליהם הועבר המידע;

 

 

(3) העבירות שלשם חקירתן או מניעתן נעשה שימוש במידע לפי תקנה 3, ומספר המקרים ביחס לכל עבירה;

 

 

(4) הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון ועד שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה או מניעה של עבירות נוספות.

 

 

(ב) עותק מן הדיווח יימסר לשר המשפטים ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 

 

 

 

 

תחילתן של תקנות אלה  30 יום מיום פרסומן.

9.

תחילה