FINCEN, יחידת המודיעין הפיננסי בממשל האמריקאי פרסמה את דו"ח SAR Activity Report - Trends, Tips & Issues, אשר מתפרסם פעמיים בשנה, במאי ובאוקטובר, ועוסק במגמות, ניתוח מקרים ותיקי חקירה במסגרת הדיווחים על פעולות חשודות אשר מתקבלים ב-FINCEN ע"י הגורמים המדווחים בארה"ב.

הדו"ח הנוכחי, גיליון מס' 14, הוא השני לשנת 2008, ומאגד מקרים בולטים ומגמות בדיווחים על פעולות חשודות. בין היתר, מכיל הדו"ח דיווח על חקירות, תיקי אישום והרשעות שהושגו בארה"ב כתוצאה מדיווח ע"י מוסד פיננסי.

אחד המקרים בדו"ח הוא מקרה בו הורשע אזרח אמריקאי בהונאה והלבנת הון בעקבות דיווחים בלתי רגילים, אשר הובילו לחקירת בית העסק של הנאשם למכירת מכשירים אלקטרוניים ברשת האינטרנט. עפ"י כתב האישום, פנה הנאשם לחברת כרטיסי אשראי תוך הצגת מסמכים כוזבים לגבי העסק אותו ניהל והיקף פעילותו, על מנת שיינתן לו אשראי ויוכל לגבות כספים מלקוחות באמצעות חברת האשראי. הנאשם ניהל פעילות בסך של כ-5 מיליון דולר ותשלומי הלקוחות, אשר רכשו ממנו מכשירי חשמל ברשת האינטרנט, עובדו והועברו לו באמצעות חברת כרטיסי האשראי. בסופו של דבר, בית העסק נסגר מבלי שסופקה הסחורה, וחברת האשראי נאלצה להחזיר כספים ללקוחות אשר שילמו מראש. הנאשם הודה באישומים המיוחסים לו.

במקרה נוסף אשר מופיע בדו"ח הובילו דיווחים שנמסרו ע"י מספר בנקים שונים להרשעתו של אדם אשר הפעיל עסק לחלפנות כספים במסווה של חנות מתנות. אותו אדם פתח מספר חשבונות בנק במקביל ונהג להפקיד בהם מידי יום סכומים גבוהים של מזומן, אשר הועברו כולם לאחר מכן למדינה אחרת. לאחר שהוזהר ע"י מספר בנקים כי עליו להירשם במשרד האוצר האמריקאי כנותן שירותי מטבע, העביר אותו אדם את פעילותו לחשבונות בבנקים נוספים, ולאחר שחלק מחשבונותיו נסגרו ע"י כמה מהבנקים, הגישו אותם בנקים ל-FINCEN מספר דיווחים מקבילים על פעילות בלתי רגילה בעניינו, אשר הובילו בסופו של דבר לפתיחת חקירה ולהרשעתו במתן שירותי מטבע ללא היתר.

פורסם 2008-10-23