Citibank IPB, החטיבה לבנקאות אישית בינ"ל של Citibank, אשר מעניקה שירותי בנקאות אישית (International Personal Banking) ל-177,000 לקוחות ברחבי העולם, הודיעה בסוף השבוע האחרון (11.07.08) כי תחדל מלקבל לקוחות חדשים לחטיבת הבנקאות האישית בבריטניה, וזאת עד להשלמת חקירת הרשויות ותיקון ליקויים שנמצאו במדיניות מניעת הלבנת ההון של היחידה.

ההחלטה שלא לקבל לעת עתה לקוחות חדשים, התקבלה ע"י הנהלת החטיבה וביוזמתה, וזאת בעקבות כשלים שנמצאו במהלך חקירה פנימית שבוצעה ע"י ה-FSA, הרשות הבריטית לשירותים פיננסיים, גוף חוץ-ממשלתי בבריטניה בעל סמכויות רגולטוריות בפיקוח על מוסדות במגזר הפיננסי.

במהלך חקירת ה-FSA נמצאו מספר ליקויים בתהליכים ונהלים הקשורים למניעת הלבנת הון, אשר בעקבותיהם נדרשה היחידה לבנקאות אישית של Citibank למסור לרשות דיווחים אחת לשבוע. כמו כן, נקבע כי ימונה גורם חיצוני ע"י ה-FSA להמשך פיקוח ובדיקת מערכות הבנק למניעת הלבנת הון.

הנהלת Citibank IPB הודיעה כי תמשיך להעניק שירותי בנקאות אישית באיכות גבוהה ללקוחות קיימים, וכי לגבי לקוחות חדשים בבריטניה, הבנק לוקח הפסקה לצורך שיפור וחידוש משאבים.

פורסם 2008-07-13