משרד הביטחון פרסם היום (30.6.08) שלושה צווי החרמה חדשים. הצווים הוכרזו כנגד ההתאחדות הבלתי מותרת "מוסד אקרא לשימור הקוראן והסונה", ההתאחדות הבלתי מותרת "מוסד רפאדה" וההתאחדות הבלתי מותרת "ויפאדה" או "ופאדה" או "חברת ויפאדה בע"מ". במסגרת הצווים יוחרמו לטובת ממשלת ישראל כל נכסי מיטלטלין, נכסי דלא-ניידי מכל המינים, חשבונות, פיקדונות וכספים הרשומים על שם ההתאחדויות או שייכים להתאחדויות או עשויים להיות משולמים או מועברים להן או מצויים בחזקתו או שליטתו של כל אדם לרבות תאגיד בנקאי.

"מוסד אקרא לשימור הקוראן והסונה" ו-"מוסד רפאדה" הוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות באוקטובר 2005. "חברת ויפאדה בע"מ" הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת במאי 2007. בתאריך 16.5.2007 התרענו על חוסרים שקיימים בהכרזת משרד הביטחון בנוגע לחברת "ויפאדה" (סעיפים 2 ו-3 בקישור).

פורסם 2008-06-30