משרד הבטחון פרסם היום (04.06.08) צו החרמה כנגד ועדת כספי הצדקה ג'נין (Zakat Committee Jenin), במסגרתה יוחרמו לטובת ממשלת ישראל כל נכסי מיטלטלין, נכסי דלא-ניידי, חשבונות, פקדונות וכספים הרשומים על שם ההתאחדות ואו עשויים להיות משולמים או מועברים לה או מצויים בחזקתו או שליטתו של כל אדם לרבות תאגיד בנקאי.

ועדת כספי הצדקה ג'נין הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת בפברואר 2002.

פורסם 2008-06-04