FINCEN, יחידת המודיעין הפיננסי בממשל האמריקאי, פרסמה בסוף השבוע האחרון (08.05.08) מסמך אסטרטגיות, אשר מתווה את אסטרטגית הארגון ויעדיו לארבע השנים הקרובות (2008-2012).

בין היעדים והמטרות אותם מציבה FINCEN כאסטרטגיה עיקרית לשנים הקרובות ניתן למצוא את היעדים הבאים:

1. יצירת מערכות פיננסיות עמידות ובעלות חסינות מפני הלבנת הון, מימון טרור ופשיעה כלכלית

במסגרת יעד זה מתכננת FINCEN לפעול למען צמצום פגיעותן של מערכות פיננסיות וגופים פיננסיים כגון תאגידים בנקאיים, נותני שירותי מטבע, חברות ברוקרים, חברות ביטוח וגופים פיננסיים אחרים, הן באמצעות הגברת הידע, הטכנולוגיה ושיתוף הפעולה, והן באמצעות תמיכה בתוכניות בינלאומיות ומדיניות בינלאומית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ושיתוף פעולה עם גורמים בינלאומיים בנושא.

2. גילוי והרתעה

במסגרת יעד זה מתכננת FINCEN להמשיך לפעול למען הגברת יעילותם של מנגנוני גילוי והרתעה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, וזאת בעיקר באמצעות הפצת ידע ומומחיות בנושא בקרב גופים פיננסיים רשויות אכיפה וגופים ממשלתיים. הכוונה היא בעיקר למחקרים, דוחות רבעוניים, טיפולוגיות ושאר מסמכים בנושא אשר יגבירו את מומחיות הגורמים המעורבים ויובילו לשיתוף פעולה פורה יותר.

3. ניהול מידע ביעילות ותוך אבטחה מירבית

FINCEN מציינת כי אחד היעדים המרכזיים הוא ניהול הידע אשר זורם אל היחידה מאת הגורמים המדווחים. במסגרת יעד זה מתכננת FINCEN לפעול למען יעילות בניהול המידע, באיסופו, בניתוחו ובשימוש אשר נעשה בו, תוך שמירה מירבית על פרטיות ואבטחת הגורמים המדווחים. הגשמת יעד זה תתבצע תוך הטמעת כלים טכנולוגיים ומעבר לדיווח אלקטרוני בעיקרו, תוך שמירה על אבטחת מידע והגברת שיתוף הפעולה והמשוב מול הגורם המדווח.

פורסם 2008-05-11