NACHA, הארגון האמריקאי לתשלומים אלקטרוניים, פרסם לאחרונה תזכורת עבור תאגידים פיננסיים לקראת כניסתן לתוקף של רגולציות חדשות בהעברות כספים בינלאומיות דרך רשת הסליקה ACH (Automated Clearing House). הרגולציות החדשות צפויות להיכנס לתוקף במרץ 2009 ובמסגרתן תידרש מסירת פרטים וזיהוי של הגורם המעביר המקורי וגורם היעד הסופי בכל העברה אל ארה"ב ומחוצה לה. כניסתו לתוקף של הפורמט החדש תדרוש מכלל התאגידים הפיננסיים בארה"ב להיערך בהתאם.

עפ"י NACHA, שינוי הפורמט הקיים ואימוץ פורמט זיהוי אחיד בכל העברה בינ"ל מתבקש עפ"י כללי OFAC ודרוש לתאגידים הפיננסיים אשר אינם יכולים היום לדעת מול מי הם עומדים ומי הלקוח האמיתי, עקב היעדר פרטים בהעברות בינ"ל דרך בנקאות קורספונדנטית.

במסגרת הפורמט החדש יידרשו פרטי זיהוי כגון: שם מלא וכתובת של הגורם המעביר המקורי, שם מלא וכתובת של היעד הסופי, סיבת התשלום או ההעברה, פרטי הבנק המעביר, פרטי בנק היעד, פרטי הבנק הקורספונדנטי ועוד.

פורסם 2008-05-07