FINCEN פרסמה אתמול (16 באפריל) את הדו"ח השנתי לשנת הכספים 2007. במסגרת הדו"ח השנתי מובאים נתונים ודיווחים אודות אכיפת חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, מטרות ויעדים, ונתונים סטטיסטיים אודות דיווחים שנתקבלו במשך השנה במסגרת דיווח על פעולות ו/או העברות כספים חשודות.

FINCEN הנה היחידה לפשיעה כלכלית ואכיפה במשרד האוצר האמריקאי, והיא אחראית ליישום ואכיפת חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארה"ב ובעיקר ה- Bank Secrecy Act מ-1970 וה-USA Patriot Act מ-2001. במקביל לפעולותיה בארה"ב, משתפת FINCEN פעולה עם יחידות פשיעה פיננסיות אחרות ברחבי העולם, ומסייעת למדינות אחרות ביישום מדיניות מניעת הלבנת הון וחקיקה בנושא.

מידי שנה מקבלת FINCEN דיווחים מכל הגופים הפיננסיים החייבים בדיווח עפ"י חוק, לרבות דיווחים על תנועות כספים (הפקדות, המרות מטבע, משיכות והעברות) מעל $10,000, ודיווחים על פעולות חשודות הקשורות לתנועת כספים שהמוסד הפיננסי חושד לגביהן או מסווג אותן כתנועות שעשויות לנבוע מפעילות לא חוקית.

עפ"י הדו"ח האחרון, קיבלה FINCEN במהלך שנת הכספים האחרונה 16,219,434 דיווחים אודות העברות כספים מעל לסכום של $10,000 ו-1,157,468 דיווחים על פעולות חשודות:

עפ"י פרסומים מטעם ה-FDIC, בין השנים 2002-2007 הביאו דיווחים בנקאיים לזיהוי של כ-3543 העברות חשודות ו-2502 חשבונות בנק של חשודים בהלבנת הון. מתוך דיווחים אלו הסתיימו 146 מקרים בכתבי אישום, ו-16 מקרים בהרשעה:

במשך שנת 2007 FinCEN שלחה וביקשה 1272 בקשות למידע ממדינות שונות.

ב-FINCEN מועסקים 290 עובדים ופעולתה מתוקצבת בסכום של כ-73 מיליון דולר בשנה. לשם השוואה, ברשות לאיסור הלבנת הון עובדים כ-27 עובדים (נכון לשנת 2005) ותקציב הרשות מתוך תקציב משרד המשפטים היה ב-2006 כ-5.5 מיליון ש"ח.

מבחינת עיצומים בשנת 2007, הדו"ח מציין את Union Bank of California, N.A. (Union Bank) of San Francisco, California, שהוטל עליו קנס כספי בסך 10 מיליון דולר, בעיקר בנושא חוסר בקרה על חשבונות של חלפנים ממקסיקו ששימשו להלבנת כספי סמים (דווח בחדשות אמנט ב-18.9.2007). זאת בנוסף לקנס של 21.6 מיליון דולר לממשלת ארה"ב באותו נושא. וכן קנס של 20 מיליון דולר ל- American Express  Bank International (AEBI) of Miami, Florida  בעבור הפרת ה-Bank Secrecy Act. זאת בנוסף לקנס בסך 45 מיליון דולר לממשלת ארה"ב (דווח בחדשות אמנט ב-7.8.2007).

לעיון בדו"ח השנתי של FINCEN לחץ כאן.

פורסם 2008-04-17