להלן מספר עדכוני חקיקה מהזמן האחרון:

עדכון סכומים בחוק איסור הלבנת הון

1. עדכון סכומי שווי רכוש אסור - התוספת השניה לחוק

סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון (איסור עשיית פעולה ברכוש אסור) קובע כי: "העושה פעולה ברכוש, בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השניה ובשווי שנקבע בה, דינו - מאסר 7 שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור..."

בתוספת השניה, כאמור, מפורטים סוגי הרכוש וסכומי השווי, הקשורים להגדרת פעולה ברכוש אסור. סכומי השווי בתוספת השניה עודכנו בשבועות האחרונים באופן הבא:

פעולות שנעשו בחפצי אמנות, כלי קודש ויודאיקה, כלי תחבורה, לרבות כלי שיט וכלי טיס, אבנים ומתכות יקרות, ניירות ערך, נכסי דלא ניידי, עתיקות ושטיחים, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות ל- 135,000 ש"ח (במקום 120,000 ש"ח) בתוך תקופה של שלושה חודשים.

פעולות שנעשו בכספים, בין בפעולה אחת ובין בכמה פעולות המצטברות ל- 450,000 ש"ח (במקום 400,000 ש"ח) בתוך תקופה של שלושה חודשים.

2. עדכון סכומים החייבים בדיווח בכניסה ויציאה מהארץ - התוספת הרביעית לחוק

סעיף 9(ב) לחוק קובע חובת דיווח בכניסה ויציאה מהארץ. הסכומים החייבים בדיווח בתוספת הרביעית עודכנו כלהלן:

א. בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה, אם שווי הכספים 90,000 ש"ח (במקום 80,000 ש"ח).

ב. כאשר אדם נכנס לראשונה לישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, אם שווי הכספים 1,125,000 ש"ח (במקום  1,000,000 ש"ח).

שאר סכומי הדיווח, לרבות דיווח לפי פעולות, נותרו ללא שינוי.

עדכון הוראה 411 - מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים

בדצמבר 2007 דיווחנו כי בנק ישראל הפיץ חוזר לתאגידים בנקאיים ובו פורסמה כוונת המפקח על הבנקים להכניס תיקון בהוראה 411. במסגרת תיקון זה, אשר פורסם ונכנס לתוקפו בינתיים, תוקנו סעיפים 14(ב) ו-22 ב.

סעיף 14(ב) מחייב תאגיד בנקאי לנהל מערכת לאיתור פעילות בלתי רגילה בכל חשבונות לקוחותיו. עפ"י התיקון נקבע אחרי סעיף 14(ב) כי המפקח על הבנקים רשאי יהיה לפטור תאגיד ממילוי הוראות סעיף קטן ב' בהתאם לגודלו, היקף פעילותו וכד'.

סעיף 22(ב) קובע כי תאגיד בנקאי לא ינהל קשרי קורספונדנט עם מוסד פיננסי שאינו מפוקח לעניין איסור הלבנת הון. עפ"י התיקון נקבע כי המפקח על הבנקים יוסמך לפטור תאגיד בנקאי, במקרים מיוחדים, ממילוי הוראות סעיף קטן ב'.

לעיון בנוסח הוראה 411 המעודכנת לחץ כאן.

פורסם 2008-02-03