השבוע פורסמו ברשומות תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), התשס"ח-2008. תקנות אלו עוסקות בהכרזות של ועדת שרים בממשלה על אדם שהוא פעיל טרור זר או על חבר בני אדם שהוא ארגון טרור זר (לפי סעיף 2א' לחוק איסור מימון טרור), ומדובר בהכרזות אשר נובעות מהכרזות גורמים זרים כמו האו"ם, ה-FBI או משרד האוצר האמריקאי, אשר מנהלים אף הם רשימות שחורות לארגוני טרור ופעילי טרור מוכרזים.

התקנות החדשות מפרטות, בין היתר, כיצד יבוצע הליך ההכרזה ע"י ועדת שרים, מהם הפרטים שיכללו בהכרזה וכיצד תפורסם ותועבר לידי הגורמים המדווחים בארץ לפי חוק איסור מימון טרור.

בין היתר, נקבע כי הכרזה על ארגון טרור זר או פעיל טרור זר תכלול את פרטי הגורם הזר אשר הכריז עליו, את פרטי ארון הטרור, שמותיו וכינוייו הידועים בשפת המקור ובכתיב עברי ולטיני, וכן כל פרט אחר הידוע על אותו ארגון או פעיל.

נוסף על כך, נקבע כי הכרזה כאמור תפורסם ברשומות, בשלושה עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל וכן באתר האינטרנט של משרד הבטחון.

לגבי המצאת ההכרזה לגורמים המדווחים בארץ (בנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי וכו'), נקבע כי יראו את הפרסום באתר האינטרנט של משרד הבטחון כהמצאה לגורם המדווח, ומועד ההמצאה יהיה שלושה ימי עסקים מיום פרסום ההכרזה באינטרנט (5א'). נוסף על כך, נקבע כי הגורם הממונה יהיה רשאי להמציא את ההכרזה לגורם המדווח בדואר אלקטרוני, ובמקרה זה יהיה מועד ההמצאה יום אישור קבלת ההכרזה ע"י הנמען בטלפון, או ע"י מסירה בפקסימיליה, שאז ייחשב מועד ההמצאה יום אישור קבלת ההכרזה בטלפון ע"י הנמען, או בדואר רשום, שאז יראו את ההכרזה כאילו הומצאה 10 ימים מיום המשלוח (5ב').

בסעיף 5ג' נקבע כי בהמצאה לגורם מדווח שתקבע הרשות בהתחשב בשיטות עבודתו ובהיקף פעילותו, יהיה מועד ההמצאה תחילת יום העסקים הראשון שלאחר היום שבו אושרה קבלת ההכרזה או יום החתימה על אישור המסירה, לפי העניין; ואולם מועד ההמצאה יהיה כאמור בתקנת משנה (ב) אם מסר הגורם הממונה לגורם המדווח,
שקבעה הרשות כאמור, יחד עם ההכרזה, מידע ממוקד בנוגע לפעולה ברכוש של פעיל טרור או ארגון טרור שעליו הוכרז באותה הכרזה, המאפשר לגורם המדווח לפעול בנסיבות העניין המצאת ההכרזה למי שהוכרז עליו המצאת ההכרזה לגורמים מדווחים בהתאם להכרזה, והודעה ולפיה בנסיבות העניין ומטעמי דחיפות לא ניתן לדחות את מועד ההמצאה כאמור.

מטרת המנגנון המפורט בסעיף 5ג' היא לאפשר גמישות בהודעה לגורם המדווח, כך שיוכלו להתחשב בתאגידים בנקאיים למשל, אשר עקב היקף פעילותם ומבנה המערכות הממוחשבות שלהם טענו בפני ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת כי לא יוכלו לעדכן את ההכרזה החדשה במערכת הממוחשבת עוד באותו יום. במקביל, נקבע כי במקרים של מסירת מידע ממוקד לגורם המדווח מעבר להכרזה עצמה, כשלא ניתן לדחות את מועד ההמצאה, יהיה מועד ההמצאה כאמור בתקנת משנה 5ב'. תקנת משנה 5ה' קובעת כי מועד ההמצאה הקובע יהיה המוקדם מבין מועדי ההמצאה המנויים בתקנה 5.

לגבי ניהול רשימת ההכרזות באתר משרד הבטחון נקבע כי הרשימה המרוכזת של כלל ההכרזות תפורסם באתר משרד הבטחון וכי כל הכרזה חדשה או עדכון יופיעו במשך 30 יום לאחר פרסומן. עוד נקבע כי הרשימה תעודכן סמוך לאחר פרסום כל הכרזה כאמור, מחיקת הכרזה או עדכון.

חשוב לציין ולהדגיש כי התקנות החדשות עוסקות בהכרזות על גורמים זרים בלבד לפי סעיף 2א' לחוק איסור מימון טרור, ואינן נוגעות לרשימה הקיימת היום באתר משרד הבטחון אשר מרכזת את ההכרזות על התאחדויות בלתי מותרות וצווי תפיסה, אשר הוכרזו לגבי פעילי טרור וארגוני טרור בארץ מכח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכח פקודת מניעת טרור.

לאור פרסום התקנות המסדירות את ההכרזות לגבי גורמי טרור זרים, עולה שוב השאלה מדוע לא פורסמו מאז שנת 2004 ועד היום תקנות בנושא ההכרזות המקומיות, אשר מנוהלות בידי משרד הבטחון ובאתר משרד הבטחון מבלי שהוסדרו לגביהן הוראות המצאה לגורמים המדווחים ומועדי פרסום מחייבים.

בכתבה בנושא באתר NRG מספטמבר 2007 נמסר בתגובה ע"י משרד הבטחון כי המשרד מנהל את הרשימה בהתנדבות, על מנת לסייע לבנקים, וכי משרד המשפטים הוא שאמור לטפל בנושא.

פורסם 2008-01-10