ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון החליטה אתמול (07.01.08) להטיל עיצום כספי בסך 3.5 מיליון ש"ח על הבנק הבינלאומי הראשון, ועיצום כספי נוסף בסך 2 מיליון ש"ח על בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ (פאג"י) בגין הפרות של הוראות מכח חוק איסור הלבנת הון.

במרץ 2007 מסר בנק ישראל לבנק הבינלאומי ולבנק פאג"י את דו"ח הביקורת שנערכה בבנקים ע"י אגף הפיקוח על הבנקים, ממנו עולה כי הבנקים הפרו הוראות שונות בחוק איסור הלבנת הון, וכי היערכותם של שני הבנקים ויישום מדיניות מניעת הלבנת הון בארגון לקו בחסר.

באוגוסט 2007 פרסם הבנק הבינלאומי, במסגרת הדו"ח הרבעוני, את תוצאות בדיקת הפיקוח על הבנקים אשר העלו טענות לקיומם של כשלים ביישום, בקרה והדרכה של הוראות הצו הבנקאי לאיסור הלבנת הון והוראות ניהול בנקאי תקין. עפ"י הודעת בנק ישראל מהיום (08.01.08) עלו מהביקורת שנערכה בבנקים שתי הפרות עיקריות. ההפרה הראשונה מצד שני הבנקים היתה אי רישום פרטי הזיהוי של הנהנים בחשבונות ובעלי השליטה בתאגידים. ההפרה השניה מצד שני הבנקים היתה אי דיווח או דיווח באיחור לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות בלתי רגילות של לקוחות שני הבנקים. עוד צוין בהודעה כי הוחלט להתחשב לקולא בבנקים, מאחר שפעלו במהירות לתיקון הליקויים שנתגלו במהלך הביקורות תוך הסקת מסקנות אישיות כנגד מנהלים שכשלו בתפקידם או לא מילאו אחר הנחיות קצין הציות.

בנוסף, מציין בנק ישראל בהודעתו היום כי: "הוועדה מוצאת לנכון להדגיש בפני כלל המערכת הבנקאית את החשיבות שהיא מייחסת לנושאים הבאים:

1. שיפור מערך ניהול סיכון הלבנת הון ומימון טרור, זאת על רקע האתגרים שניצבים בפני המערכת הפיננסית בתחום זה, לרבות יישום גישה מבוססת סיכון בהקצאת משאבים בתשתיות המחשוב ובהקניית הידע למנהלים ולעובדים.  

2. קיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות, נהלים והנחיות קצין הציות (האחראי לאיסור הלבנת הון).  

3. העברת פונקציות תפעול למיקור חוץ אינה פוטרת את התאגיד הבנקאי מהחובה לשמר פונקציות פיקוח נאותות, ואינה פוטרת את הנהלת התאגיד הבנקאי מאחריות להבנת הסיכונים של התאגיד ולניהולם.

ראוי להזכיר כי ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון, בראשותו של המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, ובהשתתפות ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, עו"ד יהודה שפר, מוסמכת להטיל עיצום כספי בגובה של עד 2 מיליון שקלים לכל הפרה. בעבר הובהר כי משמעות הדבר היא שהועדה רשאית, אם תמצא לנכון, להטיל עיצום בגובה זה על כל הפרה והפרה בנפרד, כך שאם נמצאו בבנק מסוים מספר הפרות ביחס למספר לקוחות או מקרים שונים, עשוי גובה העיצום הכספי להיות גבוה ביותר ולהגיע לעשרות מיליוני שקלים.

פורסם 2008-01-08