FINTRAC, יחידת המודיעין הכלכלי בקנדה, הממונה על קבלת דיווחים מהגופים הכפופים לחוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, תקבל סמכויות הטלת עיצומים על הגופים החייבים בדיווח במסגרת רפורמה בתקנות למניעת הלבנת הון ומימון טרור. הרפורמה החלה ביוני 2007 וצפויה להיכנס לתוקפה ביוני 2008.

עפ"י ההסדר החדש, תוסמך FINTRAC להטיל עיצומים כספיים בעצמה בגין הפרת חובת דיווח מצד גוף מסוים, כאשר ההפרה אינה מהווה עבירה פלילית או שלא בוצעה מתוך כוונה לביצוע הלבנת הון. FINTRAC תהא רשאית להטיל עיצום כספי בסך של עד 1000 דולר קנדי להפרה קלה, עיצום כספי בסך של עד 10,000 דולר קנדי להפרה חמורה וכן עיצום כספי בסך של עד 500,000 דולר קנדי להפרה חמורה ביותר. במקרה של חשד לכוונה פלילית או ביצוע עבירה פלילית, תעביר FINTRAC את הפרטים והמשך הטיפול לרשויות האכיפה.

התקנות החדשות ייכנסו לתוקפן ב-23 ליוני 2008. ביוני האחרון פורסמה טיוטת התקנות החדשות, במסגרתן נקבע כי יוקשחו הדרישות מהגורמים המדווחים (תאגידים בנקאיים, בתי קזינו, נותני שירותי מטבע, רואי-חשבון, ברוקרים, סוכני ביטוח, סוכני נדל"ן) בעבודתם מול הלקוח ומול FINTRAC.

עפ"י התקנות החדשות, יחויבו הגורמים המדווחים ל-FINTRAC לדווח לא רק על פעולה בלתי רגילה (financial transaction) שמעלה חשד לביצוע הלבנת הון, אלא גם על כל ניסיון לבצע פעולה (attempted financial transaction) כזו וכל פעילות שמעלה חשד, גם אם לא בוצעה פעולה פיננסית בפועל.

שינויים נוספים שנעשו במסגרת התקנות החדשות כוללים דרישת רישום של נותני שירותי מטבע ונותני שירותי העברות כספים ברשת, וכן דרישות רחבות יותר מהגופים המדווחים בבדיקות נאותות וזיהוי לקוחות. בין היתר תוטל חובה לזיהוי מוטבים ובעלי מניות של תאגיד, זיהוי ורישום אנשי ציבור וכן דרישות רישום ופיקוח בעבודה מול בנקים קורספונדנטים.

פורסם 2008-01-03