בנק ישראל פרסם לאחרונה חוזר מטעם המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, אשר מרכז הבהרות ופרשנות במספר סוגיות, אשר בגינן פנו תאגידים בנקאיים למפקח בבקשה להבהרה.

החוזר עוסק במספר נושאים מתוך צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי,דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א 2001, ובין היתר מכיל הבהרות בנושא פרטי הדיווח בפעולה מול מדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הרביעית, הגדרת מורשה חתימה, הנפקת כרטיס חיוב נוסף, זיהוי פנים אל פנים ועוד.

לענין הנפקת כרטיס חיוב נוסף, לדוגמא, מנחה המפקח על הבנקים כי לעניין סעיף 6א לצו, בהנפקת כרטיס חיוב נוסף ללקוח, בהתקיים מצב של זהות חד חד ערכית בין השם ומספר הזהות שמוסר הלקוח לבין הפרטים שנרשמו במאגר המידע הממוחשב, יחשב העניין כקיום חובת רישום פרטי הזיהוי, האימות והרישום, ובלבד שהכרטיס הנוסף יקושר לאותו חשבון/מספר מרכז של הלקוח בחברת כרטיסי האשראי.

לעיון בחוזר המפקח על הבנקים לחץ כאן.

פורסם 2007-11-21