FINCEN, היחידה למודיעין כלכלי בארה"ב, פרסמה בסוף השבוע האחרון (26.10.07) את גיליון מס' 12 למגזין SAR Activity Review, אשר בוחן ומנתח מגמות אחרונות ומקרים בדיווחים על פעולות בלתי רגילות המתקבלים ב-FINCEN. גיליון מס' 12 מתמקד במגמת שימוש בהמחאות אשראי (Convenience Checks)להלבנת הון, מגמה אשר עפ"י הדוחות האחרונים מתרחבת במיוחד. חברות האשראי בארה"ב נוהגות לשלוח פנקסי המחאות אשראי חינם לתיבות הדואר של לקוחותיהן, ועקב כך מתאפשרת הלבנת הון באמצעות המחאות אלו, ע"י גורמים אשר גונבים המחאות אשראי (לפעמים אפילו ע"י גניבת דואר מהתיבה) ומשתמשים בהם לגניבת זהות בעל האשראי וביצוע פעולות פיננסיות בשמו.

בתחילת החודש (10.10.07) פורסם ע"י FINCEN מסמך הנחיות למילוי טפסי הדיווח על פעולות בלתי רגילות בארה"ב. המסמך סוקר את רשימת הטעויות הנפוצות ביותר בהגשת דיווחים ל-FINCEN ע"י המוסדות הפיננסיים. המסמך סוקר טעויות נפוצות כמו אי השלמת פרטי המדווח, אי רישום מספר מזהה של המוסד וכן אי פירוט בסעיפים בהם על המדווח לנמק מדוע בדיוק הפעולה עליה הוא מדווח נחשבת חשודה בעיניו. ב-FINCEN מדגישים כי מסירת דיווח חסר או בלתי מפורט לגבי נסיבות המקרה הופך את הדיווח לדיווח לא יעיל שלא בהכרח ניתן להשתמש בו להמשך חקירה.

פורסם 2007-10-28