המועצה הפדרלית לפיקוח על גופים פיננסיים בארה"ב (FFIEC), פרסמה אתמול (26.08.07) מסמך הנחיות מעודכן לשנת 2007 בנושא תאימות וציות לחוקי מניעת הלבנת הון וחוק הסודיות הבנקאית (BSA). ה-FFIEC היא למעשה מועצה משותפת של הבנק הפדרלי ורשויות פיננסיות פדרליות אחרות בארה"ב, אשר מכתיבה את מדיניות הפיקוח על מוסדות פיננסיים ומגדירה כללי ציות, פיקוח ובקרה, אשר על פיהם בודק FINCEN את הגופים הפיננסיים השונים בביקורות בנושא ציות לחוקי מניעת הלבנת הון וסודיות בנקאית.

מסמך ההנחיות הראשון יצא בשנת 2005 ועודכן ב-2006. כעת יוצא מסמך ההנחיות החדש, המעודכן לשנת 2007, והוא מכיל 405 עמודים. בין היתר, עדכנה המועצה את דרישות הציות והקווים המנחים למבנה הבדיקה והפיקוח ע"י FINCEN. כמו כן עודכנו כללי הציות והפיקוח בנושא זיהוי לקוחות, דיווח על פעולות בלתי רגילות ועוד.

המועצה מפרטת במסגרת מסמך ההנחיות גורמי סיכון ודרכים להפחתת סיכונים וכן מנחה את המוסדות הפיננסיים השונים לגבי הדרישות שיועמדו בפניהם וכיצד ייבדקו בנושאים כמו עבודה מול לקוחות ממדינות זרות, עבודה מול אנשי ציבור, בנקאות קורספונדנטית ובנקאות אלקטרונית.

לכל אורך מסמך ההנחיות מדגישה המועצה כי על כל מוסד פיננסי ליישם במדיניות הציות שלו גישה מבוססת סיכון בהתאם לסיכונים הייחודיים לו. המסמך מבהיר כי יישום גישה מבוססת סיכון אינו בגדר תוכנית נפרדת מתוכנית מניעת הלבנת ההון של המוסד אלא כלל מנחה שיש ליישמו בכל נוהל ובכל נושא של ציות, כך שגישה מבוססת סיכון תכתיב את אופן פעילותו של המוסד בכל נושא - בכללי זיהוי ואימות פרטי לקוחות, במדיניות "הכר את הלקוח", בדיווח על פעולות בלתי רגילות ובעבודה מול לקוחות בינלאומיים ואנשי ציבור. המועצה מדגישה כי בבואם של גורמי הפיקוח והבדיקה לבצע סקר ציות במוסד פיננסי יילקחו בחשבון גורמים אלו והבדיקה תיעשה עפ"י הערכת הסיכונים המיוחדת לאותו מוסד.

גישה מבוססת סיכון הנה גישה דינמית ליישום מדיניות מניעת הלבנת הון, ומתבססת בעיקר על הפנמת הסיכונים והערכתם ע"י המוסד הפיננסי, אשר יחליט בהתאם לגדולו, היקף פעילותו ובהתאם ללקוח העומד מולו, מתי הוא לוקח את הסיכון להתרחשות הלבנת הון ומתי לא. כל מוסד יכתיב נהלים ופרוצדורות במניעת הלבנת הון בהתאם לרמת הסיכון וסוגי הסיכונים שנפוצים אצלו.

במהלך יוני הודיעו הרשויות הפדרליות בארה"ב על כוונתן לאמץ גישה מבוססת סיכון בפיקוח על ציות מוסדות פיננסיים לחוקי מניעת הלבנת הון, וזאת לאחר שבמשך השנים האחרונות התלוננו הבנקים הקטנים והבינוניים בארה"ב על כך שעלויות יישום חוקי מניעת הלבנת הון גבוהות מידי יחסית להיקף פעילותם, ועל כך שהם נאלצים לשאת באותן עלויות שנתיות כמו בבנקים גדולים, על מנת לעמוד בדרישות רשויות הממשל האמריקאי, למרות שבפועל הסיכון בבנקים קטנים אלו להלבנת הון קטן הרבה יותר. פרסום מסמך ההנחיות החדש מבטא את יישום הגישה החדשה ע"י הרשויות הפדרליות בפיקוח ובקרה על מוסדות אלו.

פורסם 2007-08-27