ועדת החוץ והבטחון של הכנסת דנה לפני שבוע (22.07.07) בהצעת חוק חדשה שיזם ח"כ בנימין נתניהו אשר תאסור על גופים מוסדיים ישראלים להשקיע בחברות הסוחרות עם איראן. נוסח הצעת החוק אושר ע"י הועדה לקריאה ראשונה ויועבר לדיון במליאת הכנסת.

עפ"י דברי ההסבר בהצעת החוק החדשה, מטרת החוק "למנוע השקעה של גופים מוסדיים ישראליים בתאגידים שלהם קשר עסקי מהותי התורם כלכלית, במישרין או בעקיפין, לאיראן, וזאת כדי לפגוע בכלכלתה של איראן ולהחלישה, בניסיון לסכל את יכולת פיתוח הנשק הלא קונבנציונלי של איראן."

הצעת החוק מכוונת בעיקר לגופים מוסדיים כמו בנקים, חברות ביטוח וקרנות פנסיה עליהם ייאסר להשקיע בתאגיד שייקבע עפ"י חוק זה שהוא "תאגיד המקיים קשר עסקי מהותי עם איראן", ואם היו השקעות כאלו בעבר, ייאלץ הגוף המוסדי למכור את החזקותיו באותו תאגיד.

לצורך הכנת רשימת התאגידים המקיימים קשר מהותי עם איראן, יקים שר האוצר ועדה, אשר תורכב מנציגי משרדי ממשלה ונציגי מוסדות פיננסיים. הועדה שתוקם תאסוף מידע לגבי תאגידים שלגביהם יש יסוד סביר להניח כי הם מקיימים קשר מהותי עם איראן, ושמות תאגידים אלו יפורסמו טרם הכנסתם לרשימה, על מנת שנציגי תאגידים אלו יוכלו להשיג על כך. עוד מוצע בהצעת החוק לקבוע ענישה לגוף מוסדי שיעבור על חוק זה, וכן לקבוע קנס כספי שיהיה "גבוה ומרתיע". בנוסף, תשקול הועדה לקראת קריאה שניה ושלישית להוסיף לחוק סנקציות נוספות ולקבוע בו הוראות לענין אחריות נושאי משרה בגוף המוסדי.

יוזמת החקיקה לאסור השקעות וקשרים פיננסיים עם תאגידים המקיימים קשר עם איראן נעשית במקביל למאמצים אמריקאיים בנושא הן בתוך ארה"ב והן מחוצה לה. במהלך השנה האחרונה הוסיף משרד האוצר האמריקאי לרשימות השחורות עשרות חברות פרטיות וארגונים הקשורים קשר ישיר או עקיף עם מאמצי הגרעין של איראן או עם ממשלת איראן, מתוך מדיניות ברורה להדק את הלחץ הפיננסי סביב ממשלת איראן ולפגוע במאמצי הגרעין שלה. במקביל, פועל משרד האוצר האמריקאי במישור הדיפלומטי ולוחץ על מדינות אירופה ועל מוסדות פיננסיים ותאגידים באירופה להפסיק את קשריהם עם חברות וארגונים באיראן. תת שר האוצר האמריקאי לענייני טרור ומודיעין פיננסי, סטיוארט לוי, מסייר לאחרונה במדינות אירופה ומבקר אישית בתאגידים גדולים ובנקים במטרה להפעיל לחץ ולגרום להם להפסיק את קשריהם הפיננסיים עם איראן.

במרץ השנה הגיע לוי לגרמניה בפעם הראשונה במסגרת הקמפיין נגד קשרים עם איראן וקיים פגישות עם ממשלת גרמניה בניסיון ללחוץ עליהם להפסיק את קשריהם עם איראן, אלא שביקור זה הוכתר לאחר מכן כביקור לא מוצלח. בסוף השבוע האחרון דיווח העיתון הגרמני דר שפיגל כי לוי חזר לאחרונה לגרמניה וקיים מספר פגישות אישיות עם בנקים גדולים וחברות בנושא זה. עוד מדווח העיתון הגרמני כי הנהלת דויטשה בנק פרסמה הודעה לפיה היא מתכוונת לנתק את קשריה הפיננסיים עם איראן. דויטשה בנק נמנתה לאחרונה עם החברות הרשומות ברשימת הרשות האמריקאית לניירות ערך כחברה המקיימת קשר פיננסי עם איראן ונחשבת לפיכך לחברה המממנת טרור באופן עקיף. דובר דויטשה בנק סירב לפרט מה גרם להחלטה וכן סירב להשיב לשאלה אם היא קשורה לביקורו של לוי או לרישומה של דויטשה בנק ברשימת הרשות לניירות ערך בארה"ב, אך בנקאי בכיר שהתראיין לעיתון הגרמני בעילום שם טען כי הלחץ האמריקאי והרשימות השחורות אכן עושים את שלהם.

לעיון בהצעת חוק איסור השקעה של גופים מוסדיים בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן לחץ כאן.

פורסם 2007-07-29