הצעת חוק חדשה לתיקון חוק העונשין אושרה בתחילת השבוע ע"י ועדת השרים לחקיקה ותובא בפני מליאת הכנסת לקריאה טרומית מחר (18.07.07). הצעת החוק של חברת הכנסת רונית תירוש תכניס לחוק העונשין איסור פרסום הימורים באתר אינטרנט ואיסור הצעת הימורים ע"י אתר אינטרנט, יהא מיקומו אשר יהא, כל עוד הוא מיועד לישראלים ומתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים:

א. האתר בעברית.

ב.האתר מקבל תשלומים בשקלים.

ג. האתר מכיל הימורים על משחקים בין קבוצות בארץ.

מעבר לאיסור ביצוע הימורים ופרסום ההימורים ע"י האתר, מכילה הצעת החוק איסור על חברות כרטיסי האשראי לסלוק תשלומים לאתרי אינטרנט וחברות כאמור בגין השתתפות הימורים או רווחים בהימורים. בדרך זו מקווים לחסום את התשלומים לאתרי האינטרנט ולמנוע מהם גישה לגולש הישראלי. הצעת החוק מתייחסת גם לחברות האחסון וספקי השירות וקובעת כי המשטרה תוכל לפנות לחברות האחסון ולהוציא צו עפ"י החוק החדש המורה על חסימת גישה לאתרי ההימורים, וכי חברת אחסון שלא תכבד את הצו תעמוד בפני סכנת סגירה.

הצעת החוק החדשה לתיקון חוק העונשין דומה לחקיקה חדשה בנושא בארה"ב, האוסרת על חברות כרטיסי אשראי לכבד תשלומים של אזרחים אמריקאיים לאתרי הימורים. כמו כן תואמת הצעת החוק החדשה את פסיקת ביהמ"ש המחוזי בעניין אתר ההימורים ויקטור צ'נדלר, במסגרתה נפסק כי אתר אשר מפעיל הימורים עבור ישראלים עובר על חוק העונשין גם אם נמצא מעבר לים. בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי:

 "כעניין של מדיניות, אין להרשות כי הפעלת אתר של הימורים אסורים באמצעות מחשב או שרת הממוקמים מחוץ לישראל, ישמשו כמגן מפני אחריות פלילית מאחר ועיקר הפעילות העסקית היא של מהמרים אזרחי ישראל ותושביה, זה ייעוד האתרים וזו גם תוצאתם."

כמו כן מציינים בדברי ההסבר להצעת החוק את הקשר הבלתי נמנע בין הימורים ברשת להלבנת הון: "הן מן ההיבט הכלכלי המאפשר הלבנת כספים שהושגו בדרכים בלתי כשרות באמצעות אותם אתרים, כביכול על ידי "זכייה" בהימור, והן מן ההיבט הפיסקאלי מאחר והרווחים המופקים על ידי בעלי האתרים, הנאמדים במאות מיליוני שקלים בשנה אינם מדווחים לרשויות המס ולא משולם בגינם מס."

חושב לציין כי הצעת החוק כוללת גם סעיף לשינוי החוק לאיסור הלבנת הון כך שבהגדרת "רכוש אסור" עפ"י החוק לאיסור הלבנת הון יכללו גם רכוש מסוג דמי השתתפות בהימורים או רווחי הימורים. להלן נוסח סעיף 5 להצעת החוק לתיקון חוק העונשין:

"בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 , לאחר סעיף 3(א)(3), יבוא:
רכוש שמקורו בהימורים שנעשו, כולם או חלקם, בישראל,  ולרבות במסגרת אתר אינטרנט כמשמעות המונח בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1967, ואין נפקא מינה אם מדובר בכספי השתתפות בהימורים או בכספי זכיות."

לעין בהצעת החוק לחץ כאן.

פורסם 2007-07-17