ביום שני השבוע (25.06.07) פורסמה ברשומות הצעת חוק חדשה לתיקון החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד – 1954, אשר עשויה להשפיע על יישום תקנות איסור הלבנת הון, אם תאושר.

החוק למניעת הסתננות נועד למנוע כניסת זרים לישראל מהמדינות המנויות בחוק וכן אוסר על אזרח ישראלי לבקר במדינות אלו וקובע אחריות פלילית לאדם המבקר בהן. המדינות המנויות בחוק הן: סוריה, לבנון, עיראק, ערב הסעודית ותימן. גם מצרים וירדן מופיעות ברשימה, אך לגביהן ניתן היתר לביקור מטעם שר הפנים לאחר כריתת הסכמי השלום עם שתי מדינות אלו. כעת, מוצע בהצעה לתיקון החוק להוסיף לרשימת המדינות את איראן, שמעולם לא הופיעה בה וכן נשקלת האפשרות להסיר לחלוטין את מצרים וירדן מהרשימה.

עפ"י דברי ההסבר להצעת החוק, אשר הוגשה ע"י חבר הכנסת אריה אלדר, באה הצעת החוק לתקן את העיוות שנוצר ולהגדיר את איראן כמדינה שאסור לאזרח ישראלי לבקר בה, דבר שלא נעשה עד כה למרות היותה של איראן מדינת אויב מובהקת. בנוסף, נאמר בדברי ההסבר כי לקראת הקריאה השניה והשלישית תבחן ועדת החוץ והבטחון את האפשרות להסיר את ירדן ומצרים מהרשימה לחלוטין, עקב קיום הסכמי שלום עם שתי מדינות אלה.

הסרת מצרים וירדן מרשימת המדינות בחוק למניעת הסתננות תשפיע על יישום הצו לאיסור הלבנת הון החל על תאגידים בנקאיים, כיוון שהחוק מוזכר בתוספת הרביעית לצו כמקור לרשימת המדינות שלגביהן חלות חובות דיווח מיוחדות. עפ"י צו איסור הלבנת הון החל על תאגידים בנקאיים קיימת חובת דיווח לגבי כל העברת כספים, הפקדת מזומנים, משיכת מזומנים, הפקדת צ'קים או המחאות נוסעים מעל ל-5000 ₪ שמקורם או יעדם במדינות המנויות. לפיכך, אם תתוקן הצעת החוק למניעת הסתננות בשלבים מאוחרים יותר כאמור, ותוסרנה מן הרשימה מצרים וירדן, יהווה הדבר שינוי משמעותי לבנקים, אשר חלק נכבד מכמות הדיווחים שלהם היום נובע מהעברות כספים ופעולות פיננסיות מול מצרים וירדן.

לעיון בהצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 2), התשס"ז-2007 לחץ כאן.

פורסם 2007-06-27