FINCEN, יחידת המודיעין הכלכלי של ארה"ב, פרסמה דו"ח נתונים מספריים המסכם עשור של דיווח על פעולות בלתי רגילות (SAR). עפ"י הדו"ח, התקבלו ב-FINCEN כ-4.2 מיליון דיווחים מתאגידים בנקאיים, נותני שירותי מטבע, חברות ביטוח והשקעות ובתי קזינו מתחילת שנת 1996 ועד סוף שנת 2006.

בשנת 2006 הוגשו ל-FINCEN כ-1,078,000 דיווחים על פעולות בלתי רגילות מתוכם כ- 560,000 דיווחים מתאגידים בנקאיים וכ-500,000 דיווחים מנותני שירותי מטבע רשומים.

בדו"ח החודשי של FINCEN לדיווחים על פעולות בלתי רגילות מחודש מאי, פורסמו בנוסף נתונים לגבי דיווחים על פעולות בלתי רגילות אשר מקורם בנותני שירותי מטבע ושירותי בנקאות בלתי חוקיים. באפריל 2005 פרסמה FINCEN יחד עם הבנק הפדרלי בארה"ב הנחיות לכלל התאגידים הבנקאיים לדווח על כל פעולה פיננסית שעוברת בבנקים וקשורה לדעתם לפעילות של נותני שירותי מטבע בלתי חוקיים. בעקבות ההנחיה, עלה מספר הדיווחים הקשורים לנותני שירותי מטבע בלתי חוקיים בכ-142%. מתוך כלל הדיווחים מצאו ב-FINCEN לאחר בדיקה וחקירה כי 1078 מקרים רלוונטיים היו קשורים למתן שירותי מטבע ללא רישיון בין מאי 2005 לפברואר 2006 בלבד.

איתור פעולות בלתי רגילות הקשורות לנותני שירותי מטבע ונותני שירותי בנקאות בלתי חוקיים נעשה ע"י איפיון פעילויות פיננסיות ותנועות קבועות מסוימות שמעידים על היות הלקוח נותן שירות מטבע בלתי חוקי. בין התנועות החשודות ניתן למצוא בעיקר הפקדות צ'קים חוזרות על שם אותו מוטב בסכום כולל של למעלה מ-$1000 ליום, הפקדות צ'קים חוזרות ללא שם מוטב ספציפי וכן העברות בנקאיות יומיות מרובות. כל אלו מגבירות את החשד כי מדובר בנותן שירותי מטבע בלתי חוקי אשר אינו רשום ב-FINCEN ומנסה להימנע מרישום וחובות דיווח.

ב-FINCEN מציינים כי הנתונים על חשודים במתן שירותי מטבע בלתי חוקיים מועברים לרשויות המס ולרשויות האכיפה להמשך חקירה ונקיטת הליכים במידת הצורך, וכי הם מעריכים שכמות הדיווחים תעלה כיוון שהמודעות והרגישות בבנקים לפעילות מסוג זה גוברת, וכן משום שלדעתם נותני שירותי מטבע בלתי חוקיים ימשיכו להסתמך על המערכת הבנקאית לצורך המשך פעילותם.

לעיון בדוחות ראה:

1. The SAR Activity Report By The Numbers

2. The SAR Activity Review - Issue 11 - May 2007

פורסם 2007-06-24