הממשלה פרסמה ביום רביעי האחרון (19.06.13) ברשומות את הצעת החוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה והוראת שעה) התשע"ג-2013.

הצעת החוק כוללת תיקונים למרבית חוקי המס וכן לחוק איסור הלבנת הון, תיקונים אשר נועדו להגביר אכיפה ולהתמודד עם בעיית ההון השחור והפער בין הפעילות הכלכלית המדווחת לפעילות הכלכלית בפועל בישראל.

במסגרת סעיף 4 להצעת החוק מוצע לערוך מספר תיקונים לחוק איסור הלבנת הון התיקונים כוללים בעיקרם הוספת עבירות מס חמורות נוספות כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, מתן סמכויות חקירה, כניסה, תפיסה, וחיפוש לפקיד מכס חוקר בעבירות הלבנת הון שנעברו ברכוש שמקורו בעבירות מס אלה, וקביעת הסדר המאפשר העברת מידע לפקיד מכס חוקר ממאגר המידע המנוהל ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בתנאים הקבועים בהצעה.

בדברי ההסבר להצעת החוק מצוין כי: "התיקון המוצע מטרתו לייעל את המשטר של איסור הלבנת הון ולאפשר חשיפה יעילה של הלבנת הון אשר מקורה בעבירות מס חמורות אלה. קביעת עבירות מס כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון עולה בקנה אחד עם הדרישות הבין–לאומיות בתחום איסור הלבנת ההון במסגרת ארבעים ההמלצות של ארגון ה- FATF, שעודכנו בחודש פברואר 2012, ושמהוות את הסטנדרטים הבין–לאומיים המחייבים בתחום המאבק בהלבנת הון, ודברי ההסבר להן, נקבע כי על המדינות לקבוע כל עבירה חמורה כעבירת מקור, ובכלל זה, בין השאר, עבירות מס חמורות.

לגבי הוספת עבירות המקור נכתב בדברי ההסבר כי מוצע להוסיף לרשימת עבירות המקור בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, עבירות מס חמורות נוספות - עבירה לפי סעיף 220 לפקודה, עבירה לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין ועבירות לפי סעיף 117(ב)(1)(3) עד (8) ו–(ב1) לחוק מס ערך מוסף. עבירות מס אלה הן עבירות מס חמורות המתאפיינות ביסוד נפשי של כוונה מיוחדת להתחמק מתשלום מס, והעונש הקבוע בצדן הוא חמש עד שבע שנות מאסר. הוספת עבירות אלה כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון משמעותה היא שעשיית פעולה ברכוש שמקורו בעבירות אלה, רכוש ששימש לביצוען, רכוש שאיפשר את ביצוען ורכוש שנעברו בו עבירות אלה, תהיה עבירה פלילית לפי סעיפים 3(א) או 4 לחוק איסור הלבנת הון, לפי נסיבות המקרה המסוים.

פורסם 2013-06-23