ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה אתמול (27.05.13) לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון שמטרתה למנוע מבלדרים לסייע למסתננים להוציא את כספם מישראל, וזאת כהשלמה להצעת חוק שאושרה לקריאה שניה ושלישית לפני כשבועיים, האוסרת על מסתננים להוציא כספים לחו"ל בעת שהייתם בישראל ומטילה מגבלות על סכומי הכספים שיכולים מסתננים להוציא עימם מישראל בעוזבם את המדינה.

הצעת החוק שהועברה לקריאה שניה ושלישית ע"י הועדה תיקרא "חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג–2013" והיא קובעת הוראת שעה לפיה יתווסף לרשימת עבירות המקור בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון סעיף קטן 18ו':

"(18ו) עבירה לפי סעיף 7ג(ב) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד–1954‏ , המובא בסעיף 1(1) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג–2013 ;".

עפ"י ועדת הפנים צפויה ההצעה לייעל את האכיפה שכן דיווחים שיימסרו לרשות על פי חוק איסור הלבנת הון על פעולות בלתי רגילות, יאפשרו העברת מידע ממוקד לרשויות החקירה, וכמו כן יוכלו להתבצע הליכי חילוט רכוש בשווי הכספים בהם נעברה העבירה.

פורסם 2013-05-28