הרגולטורים בארה"ב הוציאו צו ביום שני האחרון (14.1.13) לבנק J.P. Morgan בעקבות פערים וליקויים שנמצאו בתוכנית לאיסור הלבנת הון שלו. על הבנק לא הוטל קנס. יחד עם זאת, הרגולטורים הותירו את האפשרות לקנוס אותו וזאת במידה והבנק לא יפעל לשיפור הליקויים.

עפ"י הצו תוך 60 יום הבנק צריך להכין תוכנית כתובה שתישלח לבנק המרכזי שתכלול המלצות לשיפור ניהול הסיכונים והציות הקיימים בבנק ויישום ההנחיות שפורסמו למוסדות פיננסיים על ידי OFAC לרבות:

1. קביעת דרכי יישום תוכנית מניעת הלבנת הון.

2. כתיבת תקנות, נהלים והנחיות.

3. אחריות וסמכות של גורמי הציות וניהול הסיכונים בבנק.

4. אמות מידה להבטחת יישום הבקרות וההנחיות בבנק.

בנוסף, תוך 90 יום הבנק צריך להכין דו"ח ביקורת כולל ממצאים ומסקנות לשיפור בתחומים: מבנה תוכנית איסור הלבנת הון, תחומי אחריות, בעלי תפקידים ועוד.

כמו כן, תוך 120 יום על דירקטורים בבנק לסקור את דו"ח הביקרות ולאשר תוכנית שתפעל לשיפור כל ההמלצות והבקרות המופיעות בדו"ח.

פורסם 2013-01-15