Deutsche Borse, פרסמה הודעה (9.1.13) כי היא מנהלת מו"מ עם רשויות החוק האמריקאיות בנוגע לחקירה שמנהל OFAC בחברת הבת שלה Clearstream בגין הפרת הסנקציות הכלכליות על איראן במהלך שנת 2008. החברה צפויה לשלם בעקבות הפרת הסנקציות סכום המוערך ב- 340 מליון דולר. OFAC טרם קיבל החלטה על גובה הקנס שיוטל.

פורסם 2013-01-13