SOCA, היחידה למודיעין פיננסי בבריטניה, פרסמה ביום שלישי האחרון (18.12.12) את הדו"ח השנתי לשנת 2012 העוסק במשטר הדיווחים על פעולות בלתי רגילות (Suspicious Activity Report Regime).

עפ"י הדו"ח, הועברו ל-SOCA במהלך שנת 2012  278,665 דיווחים על פעולות בלתי רגילות, מתוכם 695 הקשורים לחקירות מימון טרור. כמו כן, פורסם כי 99% מהדיווחים היו דיווחים אלקטרוניים, וזאת בעקבות מאמצי SOCA לשפר את משטר הדיווחים ולהפוך אותו ליותר יעיל, מהיר וזמין.

Consent Regime

החוק העיקרי העוסק באיסור הלבנת הון בבריטניה נקרא Proceeds of Crime Act 2002. חוק זה מפרט מהן עבירות הלבנת הון וכן מטיל חובות דיווח על הציבור (The reporting sector) בכלל ועל מוסדות בפיקוח בפרט (The refulated sector), תוך הגדרת הימנעות מהדיווח כעבירה פלילית.

על מנת להגן על מוסדות פיננסיים מפני הסיכון בביצוע עבירת הלבנת הון (עבירות המוגדרות בסעיפים 327-329 ב-Proceeds of Crime Act 2002 ומקבילות ל"ביצוע פעולה ברכוש אסור" בחוק הישראלי), המחוקק האנגלי לא הסתפק הסעיף החסינות המוזכר לעיל, אלא יצר מנגנון הנקרא "Consent Regime" ("משטר הסכמה").

משטר זה מתואר בסעיף 335 לחוק ה- POCA. על פי מנגנון זה, כאשר נתקל מוסד פיננסי בפעילות בלתי רגילה טרם ביצועה ובנוסף לדיווח על הפעולה לרשויות, הוא מחויב שלא לבצע את הפעולה עבור הלקוח אם תוצאתה עשויה להוות עבירת הלבנת הון. המוסד הפיננסי נדרש לבקש אישור מ-SOCA בטרם ביצוע הפעולה, וזאת מבלי שהלקוח יידע שהפעולה אותה ביקש לבצע מעורכת או נשלחת לאישור.

המנגנון קובע כי על פי החוק, ניתן לרשויות פרק זמן של 7 ימי עבודה על מנת להגיב לבקשה. באם לא התקבלה (או התקבל אישור)תוך פרק זמן זה המוסד המדווח רשאי לבצע את הפעולה. אם התקבל סירוב, אזי על המוסד לחכות 31 יום להמשך הוראות, אם אלה לא התקבלו תוך פרק זמן זה הוא רשאי לבצע את הפעולה.

עפ"י דו"ח SOCA לשנת 2012, במהלך שנת 2011-2012 הוגשו 12,915 פעולות בלתי רגילות לאישור SOCA בטרם ביצוען (Consent SAR's) מהמוסדות המפוקחים מתוכן סורבו 9.5% מבקשות.

למאגר הטיפולוגיות באתר נוספו הטיפולוגיות המופיעות בדו"ח. לעיון בטיפולוגיות החדשות לחץ כאן (מאגר הטיפולוגיות באתר פתוח למנויים בלבד).

פורסם 2012-12-20