המפקח על הבנקים, פרסם טיוטת קובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411.

הקובץ כולל שאלות ותשובות המתייחסות לשינויים שנערכו עד היום הן באמצעות שינויים בצו עצמו וכן בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411 "בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות" והן באמצעות פרסום מספר חוזרים ומכתבים בהם ניתנו עמדות המפקח על הבנקים בסוגיות שהתעוררו אגם יישום הצו וההוראה.

במסגרת הקובץ נבחנו בשנית עמדות שהובעו בעבר ונמצאו רלוונטיות גם היום. הקובץ כולל ריכוז של עמדות נוספות לגבי ישום הצו המבטאות את עמדתו ופשנותו המחייבת של המפקח על הבנקים לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהו, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור).

פורסם 2012-11-28